Boşta Geçen Süre İçin Ücret Talebi

İşçinin Boşta Geçen Süre İçin Ücret Talebi

4857 sayılı İş Kanunu 8/1. Maddesine göre, “iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” Boşta geçen süre ücreti nedir?

Boşta Geçen Süre Ücreti Nedir?

Boşta geçen süre ücreti
Boşta geçen süre ücreti

İşe iade davası açan işçinin iş akdinin geçersiz olarak feshedilmesi sonrasında çalışamadığı ve iş bulmak için geçirdiği sürede uğradığı zararların tazmini için boşta geçen süre ücreti ön görülmüştür. Bu ücret, en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ile bu süredeki hakları kapsamaktadır. İşçi geçimini almış olduğu ücret ile sağlamaktadır. İş akdinin geçersiz olarak sona ermesi neticesinde ücretin kesilmesi nedeniyle boşta geçen süre ücretinin ödenmesi ve işçinin bu dönemde uğradığı mağduriyetin bir nebze de olsa giderilmesi amaçlanmıştır. İşçi, işe başlatılsa da başlatılmasa da kararın kesinleşmesine kadar bu ücret işverence işçiye ödenir.

İşçinin İşe İade Davası Sonrası İşe Başlatılması Halinde Boşta Geçen Süre Ücretinin Durumu

İşe iade davasının kesinleşmesinin ardından, kararın kesinleştiğine ilişkin belgenin davacıya tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işverene işe başlama talebinde bulunması gerekir. İşçinin süresi içerisinde işe iade talebinde bulunması halinde işverenin işçiyi bir ay içinde usulüne uygun olarak işe başlatması gerekir.

İşçinin işe iade davası sonrasında işe başlatılması halinde boşta geçen süre ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Yine bu süre davacının hizmet süresine eklenir, tüm hak ve alacakları buna göre hesaplanır. Örneğin işçinin boşta geçen sürenin hizmet süresine dahil edilmesi neticesinde 1 yıllık hizmet süresini doldurup yıllık izne hak kazanması durumunda işverenden yıllık iznini kullanmayı talep etmesi mümkündür.

İşçinin İşe İade Davası Sonrası İşe Başlatılmaması Halinde Boşta Geçen Süre Ücretinin Durumu

Şayet işe iade davası sonrasında işçi işe başlatılmaz ise boşta geçen süre ücretine ek olarak işe başlatmama tazminatının da ödenmesi gerekmektedir. Yine kıdem ve ihbar tazminatı hesabında yeni ücretin yanı sıra, işçinin geçersiz feshin gerçekleştiği tarihe kadar olan işyeri kıdemine, boşta geçen 4 ayın ilavesi ile hizmet süresinin belirlenmesi gerekmektedir.

İşçinin işe başlatılmaması halinde ortaya çıkabilecek bir diğer fark alacağı da yıllık izin ücretine ilişkindir. Yıllık izin alacağının yeni ücretten hesaplanmasının yanı sıra, boşta geçen 4 aylık sürenin hizmet süresine dahil edilmesi ile, kişinin yıllık izne hak kazanması halinde, hak kazanılan yıllık izin süresine ait ücretin, işçinin işe başlatılmama tarihi itibariyle alması gereken kök ücret üzerinden hesaplanarak, kişiye ödenmesi gerekmektedir.

Boşta Geçen 4 Aylık Süreye İlişkin Prim Ödenir mi?

İşe iade davası sonrası, satış primi, performans primi gibi fiili çalışmaya bağlı olan ilave ödemeler, servis yardımı gibi fiilen işe gidip gelinmesini sağlayacak mahiyette olan ek ödemelerin durumu tartışmalıdır. Yargıtay’ın son yıllarda vermiş olduğu kararları uyarınca, boşta geçen sürenin en çok dört aylık kısmı içinde gerçekleşen diğer haklar kavramına, ikramiye, gıda yardımı, yol yardımı, yakacak yardımı ve servis hizmeti gibi para ile ölçülebilen haklar dahil edilmelidir. Söz konusu hesaplamaların, işçinin belirtilen dönemde işyerinde çalışıyormuş gibi yapılması ve para ile ölçülebilen tüm değerlerin dikkate alınması gerekir.

Bununla birlikte işçinin ancak fiili çalışması ile ortaya çıkabilecek olan fazla çalışma ücreti, hafta tatili ile bayram ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı ücret ile satışa bağlı prim gibi ödemelerinin, en çok dört ay kadar boşta geçen süre içinde ödenmesi gereken diğer haklar kavramında değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Fakat işe iade davası sonrasında işçi işe başlatılsa da başlatılmasa da boşta geçen süreye ilişkin olarak işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu‘na eksik gün bildirimi yapması gerekmektedir.

Boşta Geçen Süre ve İşe Başlatmama Ücretlerinin Hesaplanması Nasıl Yapılır?

Boşta geçen süre ücreti hesaplama fesih tarihinden itibaren en fazla 4 aya kadar geçen süre içinde, fesih tarihindeki ücret ve hakları dikkate alınarak, işçiye ödenen maaş, yemek, yol, ikramiye, yakacak yardımı, gıda yardımı, servis ücretleri ve bu ücretlere yapılan zamlar dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

Ancak fiili çalışması ile elde edilebilen satış/performans primi, fazla mesai, resmi tatil ve hafta tatili çalışma ücreti gibi ücretler fiilen işçinin çalışması olması durumunda elde edebileceği ücretler olduğundan bu süre ücretinin hesaplanmasında dikkate alınmamalıdır.

Ayrıca; boşta geçen süre ücreti Yargıtay kararı, boşta geçen süre ücreti icra takibi, boşta geçen süre ücreti zamanaşımı gibi konularda daha ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzun iş hukuku avukatı ile görüşerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER