İcraya İtiraz ( Ödeme Emrine İtiraz)

İcraya İtiraz ( Ödeme Emrine İtiraz)

En fazla hukuki yardıma ihtiyaç duyulan konulardan biri de alacak sebebiyle icra takibatı başlatılması, icra sürecinin takibi ve borçlu açısından itiraz sürecidir. Gerçek yahut tüzel kişiler; herhangi bir sebeple alacaklı oldukları borçlu sıfatını haiz kişilerden alacaklarını tahsil amacıyla alacak davasından evvel daha hızlı sonuç veren icra takibi yolunu seçmektedirler. İşte icraya itiraz hakkında her şey!

Bir kimseden olan alacağın tahsil edilmesi için icra müdürlüklerine takip talebi ile başvurulduğunda bu talebe dayanarak ödeme emri düzenlenip borçlu olarak gösterilen tarafa tebliğ edilmektedir. Burada belirtilmelidir ki; icra müdürlüklerinin takip talebinin dayanağı olan borcun haklılığını araştırma gibi bir yetkisi yoktur. Talep halinde icra dairesinde dosya açılmakta ve alacaklının talebiyle işlem yapılmaktadır.

İcraya İtiraz Nasıl Yapılır?

icraya itiraz
icraya itiraz

Peki, icraya itiraz nasıl yapılır? Bir şekilde icra takibinden haberdar olduktan sonra yahut ödeme emri borçlunun adresine tebliğ edildikten sonra borçlu; icra dairesine başvurarak ödeme emrinde yazıldığı şekilde bir borcun hiç olmadığı, olduğu ama sona erdiği, ödeme emrinde belirtilen miktarda olmadığı, zamanaşımına uğradığı, henüz vadesinin gelmediği, şarta bağlı olduğu veya senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı gibi sebeplerle itiraz edebilir. Esas incelemesi yapılmadığından açık bir şekilde sadece itiraz beyanının sunulması da icra takibini durdurmak için yeterli olacaktır. İtiraz beyanı herhangi bir şekle tabi olmayıp, yazılı beyanla olabileceği gibi icra müdürlüğü tarafından tutanak altına alınmak suretiyle sözlü olarak da yapılabilir.

(Ödeme emrine) İcraya İtiraz Nereye Yapılır?

Borçlu olarak ödeme emrine takibin başlatıldığı yani size tebliğ edilen ödeme emrinde yazılı olan icra dairesi nezdinde itiraz sebepleri belirtilerek yahut sadece itiraz edildiği belirtilerek itirazda bulunulabilir. Eğer ki takibin başlatıldığı icra müdürlüğünde itiraz etmek mümkün değil ise, en yakın ve ulaşılabilir icra müdürlüğüne, takibin bulunduğu icra müdürlüğüne gönderilmek üzere de itiraz beyanı sunulabilir.

Ödeme Emrine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre; ilamsız icra takiplerinde icraya itiraz süresi  7 gündür. Bu süre ödeme emrinin borçluya tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Ancak borçlu kendi kusuru olmaksızın engel bir sebepten itirazı süresi içerisinde yapamamışsa, engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde “gecikmiş itiraz” yapabilmektedir.

Ödeme Emrine İtirazın Sonucu Nedir?

Borçlunun süresi içerisinde itiraz beyanında bulunmasıyla birlikte icra takibi durmaktadır. Bu aşamada alacaklı tarafın icra takibini devam ettirmek adına ya itirazın iptali davası açması gerekmekte ya da borca dayanak olan senet yahut İcra İflas Kanunu madde 68’de sayılan belgelerden birinin var olması durumunda icra mahkemesine itirazın kaldırılması için başvurması gerekmektedir. Mahkemenin itirazın iptali davasını kabul etmesi, itirazı kaldırması durumunda ise icra takibi kaldığı yerden devam edebilecektir. İcra emrine itiraz edilmemiş olması telafisi güç sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle itiraz sürecinde ve devamında icra hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmak en doğrusu olacaktır.

Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Sonucu Nedir?

Ödeme emri kendisine tebliğ edilen borçlu, 7 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmazsa icra takibi kesinleşmiş olur. Bu tarihten itibaren alacaklı borçlunun malvarlığı üzerinde haciz talebinde bulunabileceği gibi, paraya çevrilmesi ve alacağının tahsilini de talep edebilmektedir. İtiraz süresini kaçırmış olan borçlu, menfi tespit davası yani borçlu olmadığının tespiti yönünde bir dava açabilmekte ancak açılan bu dava icra ve haciz işlemlerini durdurmamaktadır.

Ayrıca icraya itiraz dilekçesi ya da icraya itiraz dilekçesi nasıl yazılır gibi konularda ve icraya itiraz süresi geçerse gibi sorularınız ile ilgili  daha detaylı bilgi almak için büromuzdan hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER