İflas Hukuku Avukatı

İflas hukuku avukatı, ticari işlemlere dayalı borç ve alacaklar tahsilleri için gerekli hukuki prosedürü izleyen, iflas takibi, konkordato gibi işlemlerini yerine getiren ve itiraz davası takibi gibi iflas hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava takibi hizmeti veren avukat olarak açıklanabilmektedir. Kısacası iflas hukuku avukatı tarafınıza iflas öncesi ve sonrası dava ve danışmanlık desteği sunmaktadır.

İflas Hukuku Avukatının Sunduğu Dava Hizmetleri

İflas hukuku avukatı tarafından sunulan dava hizmetleri, iflas hukukuna ilişkin olarak ortaya çıkan ve yargıya taşınan uyuşmazlıklar olarak açıklanabilmektedir. Bu kapsamda iflas hukuku dava hizmetleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • İflas davaları
 • İflas itiraz davası
 • İflas kararına karşı kanun yollarının tüketilmesi
 • İhalenin feshi davası
 • Menfi tespit davası
 • Tasarrufun iptali davası
 • İstirdat davası

İflas Hukuku Avukatının Sunduğu Danışmanlık Hizmetleri

İflas hukuku avukatının sunduğu danışmanlık hizmetleri ise oldukça geniş bir yelpazeye yayılmıştır ve kısaca iflas hukukuna ilişkin tüm iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti olarak açıklanabilmektedir. Bu kapsamda danışmanlık hizmetleri şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • İflas masasına kayıt işlemleri
 • Konkordato işlemleri
 • İflas durumu düzenlemesi
 • Şirket borç durumu belirlemesi
 • İyileştirme projesi düzenlemesi
 • Şirket anlaşmalarının düzenlenmesi
 • İflas süreci plan taslağının oluşturulması
 • Şirket kurtarma çalışmaları
 • İflas etmekte olan veya etmiş şirketlerin birleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İflas etmekle olan veya etmiş şirketlerin satma süreçlerinin yürütülmesi
 • Yeniden yapılandırma işlemlerinin düzenlenmesi

İflasa Tabi Şahıslar Kimlerdir?

İflasa tabi şahıslar kapsamında değerlendirilecek kişiler arasındaki ilk grup tacirlerdir. Gerçek kişi tacirler ve tacir sayılanlar ile tüzel kişi tacirler iflasa tabidir. Tacir sayılan kişiler kapsamındaki ilk grup, fiilen işletmeye başlamasa dahi ticari işletme açtığını ilanen halka bildiren gruptur. Bunun yanında ticaretten men edildiği halde bu yasağı yok sayarak ticaret yapmaya devam eden kişiler de iflasa tabi olarak kabul edilmektedir.

İflasa tabi kişiler kapsamındaki bir diğer grup ise Türk Ticaret Konunu gereğince tacir gibi sorumlu olanlardır. Bu kişiler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Ticari işletmesi olmadığı halde ticari işletme açmış gibi işlem yapanlar
 • Donatma iştiraki
 • Ticareti terk edenler
 • Kolektif şirket ortakları
 • Komandit şirket ortakları
 • Bankacılık Kanunu m. 110 gereğince iflası istenebilecek kişiler
 • Ölümünden önce iflas yoluyla takip başlatılan murisin terekesi
 • Konkordato talep eden borçlular

İflas Sebepleri

İflas sebepleri, genel ve özel iflas sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel iflas sebebi şu şekildedir:

 • İflasa tabi kişinin vadesi gelmiş borcunu ödememesi, iflas sebebidir.

Özel iflas sebepleri ise şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Sermaye şirketlerinin pasifinin aktifini geçmesi
 • Terekede mevcut aktiflerin borçlardan az olması
 • Haciz takibi sonucunda borçlunun aktiflerinin yarısının elinden çıkması ve geri kalanının vadesi gelen veya 1 yıl içerisinde gelecek olan borçlara yetmeyecek olması

İflasın Sonuçları

İflasın sonuçları, iflas kararı ile birlikte gündeme gelen önemli konulardan birisidir. İflas kararının verilmesinin sonuçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Müflisin haczedilebilir mal varlığı iflas masasına kaydedilmektedir. Bu durumda mallar satılamamaktadır. Ancak kiraya verilmesi mümkündür. Bu durumda işletilen maldan gelecek gelir iflas masasına kaydedilecektir.
 • Müflis adına yapılan tüm icra takipleri durmakta ve alacaklılar alacakları için iflas masasına yazılmaktadır.
 • İflas kararından önceki süre için alacaklıların faiz talebinde bulunması mümkün hale gelmektedir.
 • Müflisin borçluları borç ödemelerini müflise değil, iflas masasına yapmaktadır.
 • Vadesi gelen borçlar muaccel olmaktadır.
 • İflas öncesindeki cari hesaplar kapatılmaktadır.
 • Müflis adına açılan hukuki davalar, 2. alacaklılar toplantısının sonuna kadar durur.
 • Müflisin tarafı olduğu acentelik sözleşmeleri sona ermektedir.
 • İflas Türkiye Sicil Gazetesinde ilan edilmektedir.
 • İflasın ilanıyla birlikte şirketin borçları için 3 yıllık zamanaşımı süresi başlamaktadır.

İflas Kararına Karşı Kanun Yoluna Başvuru

İflas kararına karşı kanun yoluna başvurulması mümkündür. İcra İflas Kanunu madde 164’e göre Ticaret mahkemesinin vermiş olduğu iflas kararına karşı ilgilerin kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde istinaf kanun yoluna başvurması gerekmektedir. İstinaf tarafından verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına karşı ise bu kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde temyiz kanun yoluna başvurulması mümkündür.

Kanun yollarına ilişkin bilinmesi gereken en önemli hususlardan birisi kanun yoluna başvuru yapılmış olmasının iflasın edilmesine ve masanın kurulmasına engel olmadığıdır. Kanun yolu yalnızca ikinci alacaklılar toplantısının yapılmasına engel olacaktır. Yapılan itiraz sonunda iflas kararının kaldırılmasına karar verilirse, karar iflas kararı verilmesi prosedürü ile aynı prosedürde ilan edilecektir.

İcra ve İflas Hukuku Avukatı Vekalet Ücretleri

İflas hukuku avukatı vekalet ücreti belirlemesi, müvekkil ve vekil ilişkisi kapsamında özgür iradeye bağlı olarak yapılabilmektedir. Bununla birlikte ücret belirlemesinde bazı sınırlamalar olduğunu da söylemek gerekmektedir. Avukatların Avukatlık Kanunu gereğince yapmış olduğu iş ve işlemlerden ücret talep etmesi zorunludur. Bu kapsamda avukatların ücretsiz iş yapmalarının yasak olduğu söylenebilmektedir.

Avukatlık vekalet ücreti belirlemesine ilişkin bir diğer sınırlama ise avukatlık asgari ücret tarifesidir. Her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren avukatlık asgari ücret tarifesi, avukatların vekalet ücreti belirlemesindeki asgari sınırı göstermektedir. Avukat vekalet ücreti belirlemesinin asgari sınırın altında yapılması halinde sözleşmede ilgili hüküm geçersiz olmakta ve asgari ücret tarifesi uygulanmaktadır.

İflas Hukuku Avukatının Sorumlulukları

İflas hukuku avukatının sorumlulukları, iflas avukatı seçiminde bilgi sahibi olunması gereken noktalardan birisidir. İflas hukukunda tarafınıza hizmet edecek avukatın mutlaka sorumlulukların bilincinde olması ve bu sorumlulukları başarıyla yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda bazı sorumlulukları şu şekilde sıralanabilmektedir.

 • İflas avukatının aldığı davada müvekkilinin haklarını dava sonuna kadar koruması ve savunması gerekmektedir.
 • İflas hukuku avukatının iflas hukukundaki güncel gelişmeleri takip etmesi, gerek uygulama bilgisine gerekse teorik bilgiye sahip olması gerekmektedir.
 • Müvekkil ile etkili ve doğru iletişim kurmaya dikkat etmesi gerekmektedir.
 • Alanında uzman bir avukatın dava dosyalarının incelenmesi ve müzekkere oluşturulması gibi süreçleri takip etmesi ve sürece aktif katılım sağlamanıza yardımcı olabilmesi gerekmektedir.

İflas Hukuku Avukatı Arıyorum

İflas hukuku avukatı arıyorsanız, Tekcan Hukuk Bürosu olarak sizlere hukuki destek vermek için hazırız. Teorik bilgiyi tecrübe ile birleştiren ve iflas hukukunda uzmanlaşan kadromuz sizlere iflas hukukuna ilişkin tüm hukuki iş ve işlemlerinizde profesyonel destek sağlamaktadır. Sonraki dönemde telafisi güç ve hatta bazı durumlarda imkansız hak kayıpları yaşamadan hukuksal problemlerinizi çözmek için Avukat Melda Merve Tekcan ve alanında uzman avukat kadromuz ile iletişime geçebilir ve iflas hukuku avukatı desteği alabilirsiniz.