İkale Sözleşmesi Nedir?

İkale, tarafların anlaşmasıyla iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir. İşçi ve işveren iş ilişkisinin ne şekilde sona ereceği hususlarında anlaşma sağlayarak iş akdini karşılıklı sona erdirirler. Bu durumda taraflar arasında yapılacak sözleşmeye verilen ad ikale sözleşmesidir.

Uygulamada ikale sözleşmesi yapılmasının amacı işçi açısından haklarını bir an önce almış olmak iken işveren açısından yargılama ile gelecek maddi külfetten kurtulmaktır. Ancak Yargıtay’ın uygulamada ikale sözleşmesi için ön gördüğü bir kısım koşullar vardır. Bu koşulları taşımayan ikale sözleşmeleri geçersiz olacaktır ve işçinin dava açma hakkı bulunacaktır.

İkalede Cezai Şart

İkale sözleşmesine cezai şart konulabilir. Bunun sonuçları işçi bağlıdır.

Öyle ki Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2009/21649 Esas…….
İşçi ikale anlaşması yaptıktan sonra; işe iade davası açmışsa, bu konuda Yargıtay 9. HD. 2009/21649 E. 2009/6967 K. sayılı kararında, “…işe iade davası açmış olması, hayatın olağan akışına uygun düşmez….” demektedir.

İkale sözleşmesi; şartla, ihtirazi kayıtla, “fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak” yapılamaz, . (Y. 9. HD. 2007/13995 E. 2007/27723K. ) İkale anlaşmasına koyulan, “İşçi dava açarsa maaşının on katı cezai şart ödeyecektir..” benzeri kayıtlar işçi aleyhine olduğundan geçersizdir.

İkalede Geçerlilik Şartları

İkale sözleşmesinin işçinin aleyhine düzenlenmesi ihtimaline binaen uygulamada geçerlilik koşulları belirlenmiştir.

Buna göre;
Yargıtay kararlarına baktığımızda ise, ikale sözleşmesinin şu kriterler bakımından incelendiğini görüyoruz:

• İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde tarafların MAKUL yararı bulunmalıdır.
• İkale talebi işverenden gelmişse, işçiye kanuni tazminatlarına ilave olarak ek bir menfaatin sağlanması gerekir.

(Makul yarar) (Yargıtay 22 Hukuk, 2012/22945 E.)
Sonuç olarak İş sözleşmesinin ikale yani karşılıklı anlaşma yolu ile sona erdiğinin kabulü için işveren tarafından işçiye kıdem ve ihbar tazminatına ek olarak makul bir yarar sunulmalıdır. Uygulamada Makul yarar genelde tazminatlara ek olarak 2-4 aylık ilave ücret, İşsizlik Sigortasının karşılanması, Sağlık Sigortasının devamı gibi şekillerde karşımıza çıkıyor. Bu gibi ilave menfaatler sağlanmayan İkale- Bozma anlaşmaları makul yarar yokluğundan geçersiz sayılacaktır.
Bu nedenle sözleşmelerin hazırlanmasında bir avukattan destek alınması her zaman için en doğru seçenek olacaktır.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]