İş Hukuku Avukatı

Anasayfaİş Hukuku Avukatı
İş Hukuku alanında faaliyet gösteren Tekcan Hukuk Bürosu çalışmalarını İstanbul / Bakırköy’deki ofisinde yürütmektedir. İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda kişiler iş hukuku avukatına ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda iş hukuku ile ilgili tüm konularda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlamaktayız.  

İş Mahkemesinde Görülen Bir Kısım Dava Türleri

 • İhbar Tazminatı Davası
 • Kıdem Tazminatı Davası
 • Kötü Niyet Tazminatı Davası
 • Sendikal Tazminat Davası
 • Eşit Davranma İlkesini Aykırı Davranma Sebebiyle Tazminat Davası
 • Ücret Alacakları Davası
 • Fazla Çalışma Ücreti Alacakları Davası
 • Bayram ve Tatil Günleri Ücreti Alacakları Davası
 • Hafta Tatili Ücreti Alacakları Davası
 • Yıllık İzin Ücreti Alacakları Davası
 • İşe İade Davası
 • Hizmet Tespiti Davası
 • Eksik İşçilik Davası
 • Grev Oylamasına İtiraz Davası
 • Grevin Durdurulması Davası
 • Hakem Reddi Davası
 • İcra Emrine İtiraz Davası
 • İstirdat Davası
 • İş Kolunun Tespiti Davası
 • İşyeri Değiştirilmesi Kararının İptali Davası
 • Lokavtın Durdurulması Davası
İş hukuku Avukatı arandığında bu anlamda ekibimiz uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile hizmet sağlamaktadır. İşçi hakları konusunda tüm dava ve uyuşmazlık takibi uzman iş hukuku avukatlarımız tarafından sağlandığı gibi yine işveren avukatı olarak birçok işverene hizmet vermiş işveren avukatlarımız da işlerini en iyi şekilde yapmaktadır.  

İş Mahkemesi Avukatı

İstanbul iş hukuku avukatı arandığında bu anlamda ekibimiz uzman kadrosu ve uzun yıllara dayanan, uygulamada yer almış iş hukuku avukatları ile hizmet sağlamaktadır. İşçi hakları konusunda her türlü dava ve uyuşmazlık takibi uzman iş hukuku avukatlarımız tarafından sağlandığı gibi yine işveren avukatı olarak birçok işverene hizmet vermiş işveren avukatlarımız da işlerini en iyi şekilde yapmaktadır. İş mahkemelerinde işçi-işveren uyuşmazlıkları bakımından işçilik alacakları, işe iade davaları ve iş kazasından kaynaklı tazminat talepleri görülmektedir. İş mahkemesi avukatı bu davalarda taleplerin ispatı için hukuki destek sağlar ve en iyi sonucu elde etmek maksadıyla çalışır.  

İşçi Avukatı

İşçi hakları bakımından iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku davaları, işçi davaları konusunda; kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, fazla mesai davası, işe iade davası ve benzeri tüm dava türlerini yürütmektedir. Aynı zamanda iş hukukun da uzman ekibimiz ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin ve yıllık izin ücretlerinin alınması için davalar açmakta ve talepler doğrultusunda en iyi sonucu elde etmek için üstün gayret ve çaba göstermektedir. Bunlara ek olarak iş hukuku avukatlarımızca işçi haklarını korumak için mobbing davası açılarak mobbing tazminatı alınması, işyerindeki hukuka aykırı eylemlerden kaynaklı durumlar nedeniyle kötüniyet tazminatı alınması için işçi davalarını yürütmektedir.  

İşveren Avukatı

İş hukuku avukatlarımız işveren avukatı olarak yürüttükleri çalışmalarında işverenlere iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmelerine ek olarak düzenlenmesi gereken fazla çalışma muvafakatnameleri, yıllık izin belgeleri, devamsızlık tutanakları, ihtar ve ihbarnamelerin hazırlanarak işçilere gönderilmesi iş ve işlemlerini de işveren avukatı olarak  gerçekleştirmektedir. İş sözleşmelerinin feshedilmesi, işçilere gönderilecek hukuki metinlerin düzenlenmesi işleri de işveren avukatının görevlerindendir. Yine iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket edilmesi işçin işveren avukatlarımız müvekkillerle iletişim halinde olmakta ve bu konuda iş yerinde yapılması gereken tüm yasal düzenlemelerden işverenleri haberdar etmektedir. Eş zamanlı olarak işyerinde Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi için işveren avukatları tarafından verbis sistemine kayıt ve gerekli hukuki metinlerin hazırlanması başta olmak üzere tüm KVKK hukuku desteği iş hukuku avukatlarımızla birlikte KVKK alanında uzman avukatlarımızla koordineli olarak yürütülmektedir.  

İş Kazası Avukatı

İş kazaları ne yazık ki ülkemizde sıklıkla görülen ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklı olarak meydana gelen kazalardır. İş kazası avukatı bu anlamda hem işçilere hem de işverenlere hukuki destek sağlayarak iş kazasından kaynaklı tazminat alacakları için iş kazası davalarını takip etmektedir. Bu anlamda uzman iş kazası avukatlarımız ilgili dava süreçlerini hem iş kazası tazminatı alacakları hem de iş kazası ceza davaları bakımından titizlikte yürütmektedir. İş kazası avukatı ile iş kazalarında işverenin kusuru ile meydana gelen kazalarda işçinin tazminat alacaklarının hesaplanması ve dava konusu edilmesinde iş kazası avukatı önem arz etmektedir.  

İş Hukuku'nda Arabuluculuk

Hem işçi hem de işveren açısından iş ilişkisinin kurulmasıyla başlamak üzere, iş ilişkisinin devamında ve sona ermesinde iş hukuku avukatı danışmanlığı son derece önemlidir. Özellikle uyuşmazlık meydana gelmeden önce işçi avukatından yahut işveren avukatından iş hukuku avukatlık hizmeti almak her iki taraf açısından da sorunun en kısa sürede çözümlenmesine katkı sağlayacaktır. 01.01.2018 tarihi itibariyle iş hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı olmuştur. Bu maksatla işçi alacağı davası ve işe iade davası açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sürecin de arabuluculukta uzman iş hukuku avukatı tarafından yürütülmesi halinde tarafların anlaşma olsa da olmasa da kendileri için en iyi sonuçla masadan kalkacağı unutulmamalıdır.  

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik alacakları, işçinin işyerinde çalışmasından kaynaklı olarak kanundan kaynaklı doğan ücret ve tazminatlarına verilen genel isimdir. Kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, prim-ikramiye, yol ve yemek ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, fazla mesai gibi alacaklar işçilik alacaklarına örnek olarak gösterilebilir. İşçinin çalışmasının karşılığında kazandığı hak ve alacakları vadesi geldiğinde işveren tarafından ödenmelidir. Ancak aksi bir durumun söz konusu olması halinde yasal sürecin başlatılması gerekebilir. İşçilik alacaklarının süresinde ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda bu, işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirme imkanı sağlamaktadır. İşçilik alacaklarının dava konusu edilecek olması durumunda zaman aşımı süreleri işçinin hak kaybına uğramaması için önem taşır. 01.01.2018 tarihinden sonra İş Kanununda yapılan değişiklikle işçilik alacaklarının bir kısmı için zaman aşımı süreleri kısaltılmıştır. Kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarında zaman aşımı süresi 01.01.2018 tarihinden önce işten ayrılanlar için 10 yıl iken, bu tarihten sonra işten ayrılanlar için zaman aşımı süresi 5 yıl olmuştur. Bu alacaklar için zaman aşımı süresi iş akdinin feshedildiği tarih itibariyle başlar. Uygulamada genellikle karıştırılan konu ise fazla çalışma ücreti alacakları açısından ön görülen zaman aşımı süresidir. Zamanaşımı süresi, alacağa hak kazanıldığı tarih itibariyle başlamaktadır. Fazla mesai ücretlerine ise çalışılan her ayın sonunda hak kazanılmaktadır. Buna göre fazla mesai alacakları hak kazanıldıkları ay itibariyle 5 yıl içerisinde talep edilmezse zaman aşımına uğrayacaktır.  

Hizmet Tespiti Davası Avukatı 

Hizmet tespiti davaları, işçinin sigortasız çalışması, sigortasında eksik günleri bulunması, sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi gibi durumlarda açılan davalardır. Hizmet tespiti davalarına Sosyal Güvenlik Kurumu da müdahil olmaktadır. Bu davalar kamu düzenindendir. Hizmet tespiti davasının neticesinde işçiye bir para ödenmesine karar verilmez. Yani işçi bu dava neticesinde maddi bir menfaat elde edemeyecektir. Buna karşılık işçinin sigorta primlerinin SGK’ya ödenmesine karar verilecek böylelikle işçinin sigorta primlerindeki eksiklik nedeniyle yaşayacağı hak kayıplarının önüne geçilecektir.  

Kıdem Tazminatı Davası Avukatı

Kıdem tazminatı, işçinin aynı iş yerinde en az 1 yıl süre çalışması neticesinde işçinin bu iş yerinde çalışması esnasında yıpranmasından kaynaklı olarak belli koşullarda hak kazanacağı tazminat türüdür. Hukuki niteliği gereği kıdem tazminatı bir ücret değil, tazminat alacağıdır. Kıdem tazminatının hesaplanmasında giydirilmiş brüt ücret esas alınır. İşçinin çalıştığı her bir yıl için ortalama bir giydirilmiş brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Normal şartlar altında istifa eden işçi kıdem tazminatına hak kazanmaz. Ancak işçinin haklı bir nedeni bulunması halinde işçi iş akdini kendisi feshetse bile kıdem tazminatına hak kazanacaktır.  

İhbar Tazminatı Davası Avukatı

İşçinin işten derhal ayrılmasını kanunen gerektiren bir neden bulunmuyorsa, işten ayrılmadan önce işten ayrılacağını bildirmesi gereken süre ihbar süresidir. Aynı şekilde işveren de işçinin işten derhal çıkarılmasını gerektirecek bir neden olmaksızın işçiyi işten çıkarıyorsa ihbar sürelerine uymakla yükümlüdür. İhbar süreleri, işçinin işyerinde çalıştığı süreye göre kanunla belirlenmiş sürelerdir. İşçi de işveren de ya bu sürelere uyacak ve ihbar süresince iş ilişkisi devam edecektir ya da ihbar süresinin ücreti ihbar tazminatı olarak ödenecektir. İşten kendi isteği ile ayrılan işçi, ayrılması haklı nedene dayansa bile ihbar tazminatına hak kazanmaz.  

Fazla Mesai Davası Avukatı

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Maddesine göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışma yapan işçiye 1 saatlik fazla çalışmasının karşılığında 1,5 saatlik ücreti fazla mesai ücreti olarak ödenmelidir. Aksi halde bu nedenle işçi işten ayrılarak hem kıdem tazminatının hem de fazla mesailerinin ödenmesini talep edebilir. Fazla mesailerin ispatında puantaj kayıtları, işyeri giriş-çıkış listeleri, PDKS kayıtları, aynı işyerinde çalışmış olan diğer işçilerin tanık beyanları delil olarak gösterilebilecektir.  

İşe İade Davası Avukatı

İşçinin işveren tarafından geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarılması halinde kanunda belirtilen koşulların oluşması durumunda işe iade davası açılabilir. Bu dava ile işçinin işine iadesi, aksi halde en az 4 aylık işe başlatmama tazminatı ile 4 aylık boşta geçen süre ücretinin ödenmesi talep edilir. İşe iade davası için  işçinin işten çıkarılması veya işten çıkarılacağına dair feshi ihbarının yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuk başvurusu yapılmalıdır. Arabuluculuk dosyasının anlaşmama ile sona erdiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde de davanın açılması gerekir. Aksi takdirde dava hak düşürücü süre nedeniyle reddedilecektir. İşe iade davası açılabilmesi için iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması ve dava açacak işçinin minimum 6 aydır aynı iş yerinde çalışması gerekir. İşten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi işe iade davası açılmasına engel teşkil etmemektedir.

İletişim

Ofisimiz İstanbul Bakırköy’de olmakla birlikte Bakırköy çevresindeki Beylikdüzü, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, İkitelli, Başakşehir ve diğer  ilçelerinde işçi ve işverenler için de hukuki destek sağlamaktayız. Yine Silivri işçi avukatı ve Silivri işveren avukatı olarak da hizmet vermekteyiz.  

Avukata mı ihtiyacınız var?

İş Hukuku Avukatı Melda Merve Tekcan'a aşağıdaki formdan veya telefon yoluyla ulaşabilirsiniz.
 

Avukatlar

avukat melda
Av. Melda Merve Tekcan

İstanbul, Avukat

Profili Görüntüle

Hızlı iletişim için “Hemen Ara” butonuna tıklayabilirsiniz.