İşe İade Davasını Kazanan İşçinin Durumu

ise iade davasi isci

İşe iade davası geçerli bir neden olmaksızın işçiye tanınan ve çıkarıldığı işine yeniden aynı koşullarda başlaması yahut mali sonuçlarının yerine getirilmesi talepli olarak ikame edilen dava türüdür. Ayrıca işe iade davası niteliği gereği tespit davası olup dava neticesinde verilen karar doğrultusunda işe başlatılmayan işçinin direkt mali haklarını talep etme hakkı bulunmamaktadır.

İşe İade Davasının Kesinleşmesi

İşe iade kararının uygulanabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Yerel Mahkemenin işe iade talebini kabul etmesi halinde gerekçeli kararın yazılması ve taraflara tebliği ile birlikte istinaf süreleri başlar. Bölge Adliye Mahkemesi’nde itiraz yolu olan istinaf hakkının dilekçe ile 2 haftalık süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. İstinaf neticesinde kararın onanması ile karar kesinleşecektir. Kesinleşen kararın davacı işçiye tebliğinden itibaren 10 gün içinde işçinin işe başlama talebini işverene tebliğ etmesi gerekmektedir. Bu talebin ispat edilebilirlik açısından noter kanalı ile gönderilecek bir vekaletnameyle yapılması en sağlıklı yol olacaktır.

10 günlük sürenin geçirilmesi halinde fesih geçerli bir fesih gibi sonuç doğuracak ve davacının iş akdi fesih tarihinde geçerli olarak feshedilmiş varsayılacaktır. Bu nedenle süresinde başvuru yapılmış olması büyük önem arz eder.

İşverenin, İşçinin İşe Başlama Talebini Kabul Etmesi

İşe iade davası lehine sonuçlanan ve kararı kesinleşen işçi, 10 günlük süresinde işe başlama talebini işverene ilettikten sonra işverenin izleyebileceği 2 yol bulunmaktadır:

  • 30 gün içerisinde işçiyi eski işinde, aynı haklarla, güncel ücret üzerinden işe başlatmak,
  • İşçinin işe başlama talebine olumsuz yanıt vermek ve işçiyi işe başlatmamak,
  • İşe başlama talebine cevap vermemek.

İşverenin 30 gün içinde işçiyi işe başlatmak istemesi halinde işçiye usulüne uygun olarak bir işe başlama daveti göndermesi gerekmektedir. Bu davet işçinin ne zaman ve hangi koşullarda işe başlatılacağı hususunu tüm detayları ile içermelidir. İşçinin de davete uygun hareket etmesi ve işine başladığında yapmakla yükümlü olduğu görevleri eksiksiz yerine getirmesi gerekir. İşe iade davası sonrası işe başlayan işçinin, önceki fesih tarihinde ödenmiş olan kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti ödemelerinin iade edilmesi gerekir. Buna ek olarak 4 aylık boşta geçen süre ücreti de işçiye işveren tarafından ödenmelidir. İşveren işe başlama talebinde kıdem ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretlerinin iade edilmesini bir ön koşul olarak belirtemez. İşçi ve işverenin anlaşması halinde kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretinin 4 aylık boşta geçen süre ücretinden mahsup edilmesi kararlaştırılabilir.

Süresinde işe başlama talebinde bulunan işçinin işe başlatılmaması yani işe başlama talebine olumsuz cevap verilmesi veya hiç cevap verilmemesi hallerinde işçi boşta geçen süre ücreti ve işe başlama tazminatına hak kazanmış olacaktır. Buna ek olarak daha önce ödenmediyse kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti de talep edilebilir. Daha önce bu alacak kalemleri ödenmişse de işe iade davası ile birlikte işçinin çalışma süresine 4 ay eklenmesi ve maaşının yükselmesi sebebiyle doğacak olan bakiye alacakların istenmesi mümkündür.

İşe Başlama Davetine Gitmeyen İşçi

İşe İade Davası
İşe İade Davası

İşveren işçinin işe başlama talebini kabul eder ve süresi içinde işçiyi işe başlaması için davet ederse işçinin bu davete icabet etmesi gerekir. Aksi halde yapılan fesih geçerli bir hale gelir. Bu durumda işçinin işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti talep etme hakkı olmayacaktır. Bu hususta kanunda açık bir hüküm bulunmasa da davanın niteliği ve sonucu göz önüne alındığında Yargıtay kararlarındaki hakim görüş bu şekildedir. Buna karşılık işçi kıdem ve ihbar tazminatını talep etme hakkına sahiptir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2011/7048 Esas, 2011/2559 Karar sayılı ve 10.10.2011 tarihli ilamında da:

“Bu durumda işverence yapılan fesih, 4857 sayılı İş Kanununun 21/5. maddesine göre geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur. Bunun sonucu olarak da, işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir.” şeklinde hüküm kurulmuştur. 

Sonuç itibariyle işe davet edilen işçinin işe gitmemesi ile birlikte iş akdinin feshi geçerli hale gelmiş olacağından sanki işe iade davası hiç açılmamış gibi düşünülecek ve işçi, varsa kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını feshin ilk olarak gerçekleştiği tarihteki ücret ve hizmet süresi bakımından hesaplanması sureti ile talep edebilecektir.

İşçi Vekiline Yapılan İşe Başlatma Daveti

İşveren işçinin işe başlatılması için göndereceği işe başlama davetini bizzat işçiye tebliğ etmelidir. Yargıtay, işçinin vekiline yapılan tebligatları geçerli görmemekte, işe çağrılan kişi işçi olduğundan bu durumun direkt işçiye bildirilmesi gerekmektedir. Şüphesiz ki işçi, vekili yani avukatı aracılığıyla işe başlama talebini işverene gönderebilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2012/10994 Esas, 2014/16072 Karar sayılı 20.5.2014 tarihli ilamında:

“Somut olayda işverenin işçinin işe başlama isteğinin kabul edildiğini bir ay içinde bizzat işçiye bildirmesi gerekirken buna ilişkin tebligatı davacı işçi yerine vekiline yaptığı anlaşılmaktadır. Bu hususta davacının vekiline yapılacak tebligat usulsüzdür. Mahkemece işverenin işe başlatma süresini geçirdiği kabul edilerek davacının taleplerinin değerlendirilmesi gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Ek olarak; yukarıda işe iade davası kazanılması durumunda işçinin durumu ilgili içeriğimizi okudunuz. İşe iade davası sonuçları ve işe iade arabuluculuk konusunda ya da daha farklı sorularınızda hukuk büromuzun iş hukuku avukatı ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Ayrıca; işe iade davası nedir, nasıl açılır, şartları nelerdir , işe iade davasının ekonomik sonuçları , işe iade davası açmanın şartları ve benzeri konularla ilgili içeriklerde sitemizde yer almaktadır.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER