İşverenin Haklı Nedenle Feshinde İşten Çıkış Kodu Değişikliği

İşverenin haklı nedenle feshi

İşverenin haklı nedenle feshinde işten çıkış kodu değişikliği nedir? 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca akdedilen iş sözleşmeleri ile Türk Borçlar Kanunu kapsamında akdedilen hizmet sözleşmelerinin sona erme hallerinden biri de fesihtir. Feshin kanunlarda düzenlenmiş birçok türü bulunmakta ve bunun yanında feshin türüne, haklılığına ve geçerliliğine göre feshe birçok sonuç bağlanmaktadır.

Feshe ve fesih neticesinde işçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerini belirlemeye ilişkin olarak, işçinin SGK’na işten çıkışı bildirilirken, kanunlarda düzenlenmiş fesih sebeplerinin her biri için bir kod belirlenmiştir. İşten çıkış kodu olarak isimlendirilen bu kodlar ile birlikte SGK kayıtlarında iş sözleşmesinin fesih sebebi tespit edilerek işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarına ve işsizlik maaşına hak kazanıp kazanamayacağının tespiti de yapılabilmektedir. İşte, işverenin haklı nedenle feshi ve işten çıkış kodu ile ilgili ayrıntılı bilgiler!

İşverenin İş Akdini Haklı Nedenle Derhal Feshi

İşverenin haklı nedenle feshi
İşverenin haklı nedenle feshi

İş Kanunu kapsamında işverenin işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı bulunmaktadır.

İş Kanunu uyarınca;

  • Sağlık sebepleri
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri
  • Zorlayıcı Sebepler
  • İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması.

Bu haklı fesih sebepleri İş Kanunu 25. Maddesinde düzenlenmiş olup her bir fıkra hükmü için ayrı bir kod belirlenmiştir. Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış sebebiyle fesih hükmü olan 2. Fıkra ise “29 Kod” olarak bilinmektedir. Ancak kapsamlı bir hüküm olan ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık uygulamada birçok belirsizliğe yol açmakta ve soyut kalmaktadır.

KOD 29’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

1 Nisan 2021 tarihinde çıkarılan 2021/9 sayılı genelge ile İş Kanunu 25. Maddesi 2. Fıkrası “Ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle fesih halleri bir bütün olarak değerlendirilmekten çıkarılmış ve belirsizliği giderebilmek adına artık SGK kayıtlarında her bir hüküm için ayrı bir işten çıkış kodu belirlenmiştir. Getirilen düzenlemeye göre;

“Kurumumuzun 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin birinci kısım altıncı bölümde yer alan “2.1-İşten ayrılış nedeni” alt başlığındaki işten ayrılış nedenleri tablosundaki “29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu çıkarılmış ve “41-” nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.”

 Fesih Sebepleri Nelerdir?

YENİ KOD FESİH SEBEBİ İLGİLİ KANUN MADDESİ
42 İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması

 

4857 sayılı Kanun

 Madde 25-II-a

 

43 İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun

 Madde 25-II-b

 

44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması 4857 sayılı Kanun

 Madde 25-II-c

45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması. 4857 sayılı Kanun

 Madde 25-II-d

46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. 4857 sayılı Kanun

 Madde 25-II-e

47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. 4857 sayılı Kanun

 Madde 25-II-f

48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. 4857 sayılı Kanun

 Madde 25-II-g

 

49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. 4857 sayılı Kanun

 Madde 25-II-h

50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması. 4857 sayılı Kanun

 Madde 25-II-ı

Ayrıca işverenin haklı nedenle feshi ve çıkış kodu değişikliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzun iş hukuku avukatından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER