İşverenin İşçinin Ücretine Zam Yapması Zorunlu Mudur? İhtiyari Midir?

İşverenin İşçinin Ücretine Zam Yapması Zorunlu Mudur? İhtiyari Midir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesine göre: “Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.” İşçi-işveren ilişkisinde işveren, ücret ödeme borcu altındadır. Ücret diğer bir deyimle maaş, iş sözleşmesinin temel unsurlarından biridir. Zam ise ücrette yapılacak olan artıştır. İşte, işçiye zam zorunlu mu sorusunun cevabı…

İşverenin İşçinin Ücretine Zam Yapması Zorunlu Mudur? İhtiyari Midir?

İşçiye Zam Zorunlu mu
İşçiye Zam Zorunlu mu

Peki, işçiye zam zorunlu mu? İşverenler, asgari ücretin altında kalmamak suretiyle işçinin ücretini belirleyebilecektir. Yani asgari ücret altında işçi çalıştırmak yasaktır. Bu durumda işçi hem aradaki farkı işverenden talep edebilir hem de buna dayanarak iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirebilir. Yine bu durum işverenin idari para cezası yaptırımı ile karşı karşıya kalması sonucunu doğurabilecektir.

Ücrete zam yapılması durumuna ilişkin İş Kanununda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda işçinin ücretinin asgari ücretin üzerinde olması halinde işçinin ücretine zam yapılıp yapılmayacağı hususu işverenin takdirindedir. Bu konunun 2 istisnası vardır:

  1. İşveren ile işçisi arasında yapılan iş sözleşmesinde işverenin zam yapacağına dair bir yükümlülüğün bulunması
  2. Toplu iş sözleşmesi ile zam yapma yükümlülüğünün bulunması

Bu iki durum dışında işverenin eşit davranma borcu kapsamında aynı konuda ve performansta olan işçilere zam yaparken yalnızca bir veya bir kısım işçiye zam yapmaması halinde de bu durum işçi için haklı fesih sebebi doğurur.

İşveren Aynı Bölümde Çalışanlardan Birisinin Ücretine Zam Yapıp, Diğerine Zam Yapmaz İse Ne Olur?

İşverenin aynı bölümde çalışan işçilerden birine zam yaparken aynı durumdaki diğer işçiye zam yapmaması eşit davranma yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder. Eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Aksi durumda işverenin ücret uygulamasında keyfiliğe giden uygulamalarının önü açılmış olacaktır. İş hukuku kuralları işverene işyerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan işverenin yönetim hakkı sınırlandırılmıştır. Böyle bir durumda işçi yukarıda da değindiğimiz gibi iş akdini haklı nedenle feshederek varsa kıdem tazminatı başta olmak üzere diğer tüm işçilik hak ve alacaklarını talep edebilecektir.

Ayrıca; işçiye zam yapılmaması, işçiye zam nasıl yapılır, işçiye zam oranı, işçiye zam ne zaman yapılır, işçiye zam yapma zorunluluğu gibi konularda da hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER