İşyeri Bilgisayarının Kullanımı

Günümüzde birçok kurumsal işletme işyeri Personel Yönetmeliklerinde ya da işyerlerinde yazacakları bilgi ve uyarı niteliğinde olan duyurular ile çalışanlarını işyerinde adlarına tahsis edilen kişisel bilgisayarları amaç dışında kullanılmaması yönünde ikaz etmektedirler. Pek tabii işverenin ve işçinin karşılıklı ifa etmeleri gereken borçlar vardır. Bu çerçevede ise çalışanın en önemli görevi de iş ilişkisinde işçinin, işverenin emirlerine uyma, işverene sadakat ve en önemlisi iş görme borçları bulunmaktadır.

Özen ve sadakat borcu
MADDE 396:
İşçi, yüklendiği işi özenle yapmak ve işverenin haklı
menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır.
İşçi, işverene ait makineleri, araç ve gereçleri, teknik sistemleri, tesisleri
ve taşıtları usulüne uygun olarak kullanmak ve bunlarla birlikte işin
görülmesi için kendisine teslim edilmiş olan malzemeye özen
göstermekle yükümlüdür.
İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı olarak
bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve özellikle
kendi işvereni ile rekabete girişemez.
İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi
bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz
veya başkalarına açıklayamaz. İşverenin haklı menfaatinin korunması
için gerekli olduğu ölçüde işçi, hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra
da sır saklamakla yükümlüdür.

İşyerlerinin gizliliği baz alınarak bazı yasaklamalara da gidilmesi pek tabii mümkündür. İşyeri bilgisayarlarının işçiler tarafından kullanılması, varsa, bilgisayar kullanımına ilişkin iç düzenlemelere uyulması, işyeri disiplin ve ahengini bozacak davranışlarda bulunulmaması, işveren sırlarının açıklanmaması vb. kurallar işçilerin dikkat etmesi ve uyması gereken en önemli kurallardır. Bu durumda da, bilgisayar kullanımı ile ilgili yazılı disiplin kuralları ortaya konulması gerektiğini söylemek yerindedir. Bu kuralların ortaya yazılı olarak konulmuş olması kabulünde işverenin haklı nedenle feshi gündeme gelecektir.

İlginizi çekebilir:  İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Çözüm Yolu

Tabi ki bunu yapabilmek içinde bu konuda çalışanın bu hatalarından dolayı uyarılması gerekecektir. Tüm bu uyarı ve ihtarlara rağmen bu işlemi alışkanlık haline getirilmesi durumunda iş akdi feshi yolu açılacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 04.11.2004 tarihli 2004/9327 Esas, 2004/24902 sayılı Kararında; Öncelikle işçinin, işyerindeki bilgisayar ve interneti izinsiz ya da verilen iznin kapsamını aşacak şekilde özel amaçlı kullanarak yapmakla yükümlü olduğu işi yapmaması, işverenin iş sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilmesine olanak sağlayacaktır. Zira işveren, işçiye yapmakla yükümlü olduğu işi hatırlattığı halde işçinin işini yapmaması haklı nedenle fesih sebebi teşkil etmektedir. Yasal dayanağı ise İş K . M.25/2-H bendidir. Ancak belirtmek gerekir ki burada işçinin işi uyarılara rağmen ısrarla yapmaması durumu olmasıdır dolayısıyla da süreklilik koşulu olmalıdır.

Kısacası işçi, hem iş güvencesi açısından hem de şahsi kariyer geleceği açısından kullanımına tesis edilen işyeri bilgisayarlarını işverenin talimatları, yazılı kuralları dışında kullanmaz ise iş akdi feshi ile karşı karşıya kalmayacaktır.

[Toplam:1    Ortalama:5/5]