İtirazın İptali Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

İtirazın İptali Davası

İtirazın iptali davası, takibe itiraz eden borçluya karşı açılan bir dava türüdür. Takibi yasal yollarla öğrenmesine rağmen süresi içinde itiraz etmeyen borçlular için ise takip kesinleşmiş olur, kendileri hakkında dava açılmaz ve haciz işlemlerine geçilir. İİK. mad. 67/I -III, V‟de düzenlenmiş bulunan “itirazın iptali” davası, borçlunun itirazının hükümsüz kılınarak, itiraz ile duran ilâmsız takibe konu olan alacağın varlığının saptanarak, icra takibinin devam etmesini (ve bu suretle, takip konusu alacağın borçludan alınmasını) sağlamak amacı ile açılır. Başka bir deyişle; “itirazın iptali davasında, “alacaklının, itirazın kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içinde, borçlunun itiraz ettiği alacağın tespiti ve itirazın iptali (ve ayrıca alacağın ödetilmesi) dileğiyle açtığı bir dava”dır.

İtirazın İptali Davası Açılmasının Şartları Nelerdir?

  1. Geçerli Bir İcra Takibinin Bulunması
  2. Borçlunun Geçerli Bir İtirazının Bulunması
  3. Davanın Süresinde Açılmış Olması
  4. Hukuki Yarar
  5. Kesin Hüküm ve Derdestlik
  6. Takibi Geçersiz Kılacak Diğer Sebepler

İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı Nedir?

İtirazın İptali Davası
İtirazın İptali Davası

Alacaklı, icra dosyasına yapılan söz konusu itirazın kendisine tebliğ edilmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu davayı açabilecektir. 1 yıllık sürenin geçirilmesi halinde söz konusu icra dosyası üzerinden açılmış olan takibe devam edilemez. Bu durumda takibe devam edilemeyeceğinden alacağını tahsil etmek isteyen alacaklı ancak yetkili ve görevli mahkemede alacak davası açabilir.

İtirazın İptali Davası İçin Arabulucuya Başvurmak Gerekli Midir?

Konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ticari davalarda alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu arabuluculuk düzenlemelerinin yürürlüğünden sonra bu konuda bazı ihtilaflar olmuşsa da artık, bir alacak, ticari uyuşmazlık içeriyor ve tarafları tacir ise, açılacak itirazın iptali davasından önce zorunlu arabuluculuk sürecine başvurulması gerektiği kabul edilmektedir.

İtirazın İptali Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir?

İtirazın iptali davalarında HMK’nın genel yetki kuralları uygulanır. Öncelikle icra takibine yapılacak olan itirazın iptali amacıyla bu dava açılacağından icra takibinin açıldığı yerdeki görevli mahkemede bu dava görülecektir. Takibe konu alacağın kaynaklandığı uyuşmazlığa bağlı olarak hangi mahkemenin görevli olduğu tespit edilmelidir.

İtirazın İptali Davasının Sonuçları Nelerdir?

1-Davanın Kabulü:

Mahkeme, yargılama neticesinde borçlunun borcu olduğuna karar verecek olursa borçlunun takibe yapmış olduğu itiraz iptal edilir. Bu durumda:

• Alacaklı durmuş olan takibe devam edilmesini ve haciz yapılmasını isteyebilir.
• Dava dilekçesinde talep edilmişse borçlunun icra inkâr tazminatı ödemesine karar verilebilir.
• Mahkeme kararının tefhim veya tebliğinden itibaren borçlu üç gün içinde mal beyanında bulunmak zorundadır.

2- Davanın Reddi:

• Davanın reddi ile takip konusu alacağın bulunmadığı tespit edilmiş olabilir.
• Borçlunun cevap dilekçesinde talep etmiş olması halinde, alacaklı haksız ve kötü niyetli ise kötü niyet tazminatına mahkûm edilebilir.

İcra-İnkar Tazminatı Nedir?

İtirazın iptali davası Mahkeme tarafından kabul edilirse borçlunun ödemesine karar verilen borç miktarının %20’sinden aşağı olmamak üzere borçlunun bir tazminat ödemesine karar verilebilecektir. Bu tazminata icra inkar tazminatı denilmektedir. Burada önemli olan husus icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için, takip konusu alacağın mutlaka bir senede veya yazılı bir anlaşmaya dayanmış bulunmasında zorunluluk bulunmadığıdır.

İcra ve İflas Kanunun 42.maddesinde ilamsız takip için belge şartı konulmamıştır. Yine İİK’nın 58.maddesinde senet yoksa borcun sebebi denilmek suretiyle belgeye dayanmayan alacağın da ilamsız takibe konu olabileceği belirtilmiştir.

Yani borçlu olmasına karşı haksız ve hukuka aykırı bir şekilde borcunu inkar eden taraf, kendi kusuru ile yargılamaya sebebiyet vermiş olmasının bir sonucu olarak icra inkar tazminatı ile karşı karşıya kalabilir.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzun avukatlarıyla iletişime geçerek hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER

KATEGORİLER