Estetik Sonrası Komplikasyon İçin Tazminat

Lazer epilasyon; en etkili ve kalıcı olan kıl yok etme yöntemidir. Lazer epilasyon kalıcı yok etme sağlar. Bu nedenle tüm dünyada en çok uygulanan epilasyon yöntemi lazer epilasyondur. Lazer epilasyon, lazer aletleri kullanılarak yapılmaktadır. Lazer aletlerinin gelişim süreci uzun yıllar almıştır. Yüzyıl kadar önce Alberth Einstein tarafından öne sürülen lazer teorisinin fonksiyonel lazer aletlerine dönüşümü geçen yüzyılın sonunda gerçekleşebilmiştir.

Lazer Epilasyon Nerede Yapılır?

Lazer epilasyon uygulamaları son yıllarda hastane, tıp merkezi, polikliniklerde yapılmaya başlanmıştır. Uygulamalar için konunun uzmanları tarafından yönetilen ve bu iş için bir ekiple çalışan merkezleri öneririz. Uygulama takip eden seanslar şeklinde birden fazla seans şeklinde uygulanmaktadır.

Tüketici İşlemi Nedir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketiciyi “Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi…” diye ifade etmektedir. Kanundaki ifadeden anlaşıldığı üzere; mesleki veya ticari amaç gütmeyen, kazanç elde etmek yerine kullanım veya yararlanma odaklı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere tüketici denir. Tüketici işlemi ise yine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ; “Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder” şeklinde ifade edilmiştir. Taraflar arasında gerçekleştirilen işlemin tüketici açısından mesleki ve ticari bir amaçla yapılmaması şarttır.

Lazer Epilasyon Neticesinde Meydana Gelen Komplikasyonlar Sebebi İle Açılan Davada Görevli Mahkeme Hangisidir?

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2328 E 2017/4047K sayılı 21.11.2017 tarihli ilamı;
‘’ Somut olay değerlendirildiğinde; davacının yasada tanımlanan şekilde tüketici ve davalının da satıcı (hizmet sağlayıcı) olduğu anlaşılmaktadır. Sözleşme ve dava dilekçesi içeriğine göre lazer epilasyon hizmeti niteliği gereği, tedavi veya estetik amaçlar dışında yapıldığında davaya bakmaya genel mahkeme değil tüketici mahkemesi görevlidir. (Nitekim B.K.. Yargıtay 13. HD 11.09.2012 tarih 2012/18626-19294 E-K sayılı kararı) Taraflarca ileri sürülmese bile görevin yargılamanın her aşamasında resen gözetilmesi gerekir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. O halde mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.’’

İlginizi çekebilir:  Tüketici Kimdir? Tüketici İşlemi Nedir?

Tazminat Davası Nedir?

• Maddi tazminat davası, ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığı değerlerinin zarar görmesinden de kaynaklanabilir.

• Manevi tazminat davası, haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Haksız Fiil Nedir?

Haksız fiil, hukuk kurallarına aykırı bir şekilde diğer bir kişinin malvarlığı veya şahıs varlığında zarar meydana gelmesine neden olan eylemdir. Haksız fiilinden dolayı sorumluluğun doğabilmesi için zararın meydana gelmesi tek başına yeterli değildir; ayrıca haksız fiili işleyen kişinin zararın meydana gelmesinde kusuru ve fiil ile zarar arasında da nedensellik bağının olması gerekmektedir.
Haksız fiillerden kaynaklanan zararlara ilişkin tazminat taleplerinde, kişi hem zarara uğradığını hem de uğradığı zararın miktarını ispatlamakla yükümlüdür. Ancak kimi hallerde zarar miktarının tam olarak tespiti ve dolayısıyla ispatı mümkün olmayabilir. Kanun koyucu da tam olarak bu sebepledir ki, uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkimin, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirlemesi gerektiğini hükme bağlamıştır.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]