Marka ve Patent Avukatı

Marka avukatı marka hukuku mevzuatına hakim olur ve bu alanda güncel gelişmeleri takip eder. Patent ve marka alanında üst düzey hizmet sunar. Markalarla ilgili konularda kişileri temsil eder ve bu kişilere danışmanlık yapar. Marka hakkında hakların korunması için çalışmalar yapar.

Marka kısaca bir işletmeye ait ürünün diğer işletmeler ve ürünlerden ayrılmaya yarayan her türlü işareti olarak tanımlanabilir. Bu işaretlerin içine sayı, logo, şekil, sözcük ve simge girer. Ürün şeklini içeren işaretler, tanınmış markalar, yetkili mercilerden kullanılmak için yasaklanmış olan markaların ve ticaret alanında herkes tarafından genel olarak kullanılan adlandırmaların marka olarak kullanılması yasaklanmıştır. Bunlar marka olarak tescil edilemeyecek işaretler olarak bilinirler. Marka avukatı bu konularda size gerekli olan bilgileri verecek ve doğru seçimi yapmanızı sağlayacaktır.

Marka Avukatı

Marka avukatlarının aynı zaman sınai haklar ve fikri haklar konusunda da bilgi sahibi olması gerekir. Ticaret hukukunun pek çok alt dalı ile ilgili bir alandır. İyi bir marka avukatının moda, medya, otomotiv gibi çok farklı konularda bilgi sahibi olması ve bu alanlarda gelişmeleri takip etmesi gerekir. Kişilerin sadece hukuk fakültesinden mezun olması yeterli olmayacaktır. Mezuniyet sonrasında kişilerin Marka Vekilliği Sınavı’na girmesi istenir. Her iki senede bir yapılan bu sınavdan geçer not almak gerekir.

Marka avukatı marka rehni, lisansı ve haczi konusunda hizmet verir. Bu konuda hukuki işlemler Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenmiştir. Marka rehni bir alacağın rehne konu markanın paraya çevrilmesi yoluyla temin edilmesini sağlamak olarak tanımlanabilir. Marka rehninin belirlenmiş ya da belirlenebilir olması önemlidir.

Marka lisansı ise lisans sözleşmelerinde bir alt kategori olarak bilinir. Marka hakkının tescil edilmiş olduğu mal ya da hizmet için kısmı ya da tamamen sözleşme yapmak mümkündür. Lisans veren lisansı alan kişiye hakkını devir eder. Markanın kendisi devredilmez. Burada devir edilen şey marka kullanımıdır. Devir söz konusu olduktan sonra devralan taraf devir eden tarafa belirlenmiş olan bedeli öder.

Marka Avukatı Hangi Alanda Hizmet Verir?

Marka avukatı hizmet alanı marka hukuku ve yasalarına giren her şeydir. Ulusal ya da uluslararası bir konu olabilir. Avukat markanın korunmasını sağlar. Bunun için tescil işlemi yapılır. Marka avukatı markanın izinsiz yere kullanılması ya da yasal olmayan uygulamalar gibi konuda ortaya çıkacak sonuçlar konusunda hukuki alanda hizmet vermekle görevli kimsedir.

Marka Avukatı Danışmanlığı

Marka avukatı danışmanlık da yapmaktadır. Kendi konusu olan markaya giren her türlü hukuki problem için müvekkillerini temsil eder. Ayrıca marka avukatları TPE olarak bilinen Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka başvurularını ve diğer işlemleri yapmakla yetkili kişilerdir. TPE huzurunda marka avukat aracılığı ile temsil edilmiş olunur. Marka hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlanır.

Marka İhlallerinin Takibi

Marka ihlali takibi fikirsel haklarda yaşanan sorunların takip edilmesi anlamına gelir. Böyle bir durumda Sinai mülkiyet hakkı devreye girer. İlgili yasa baz alınarak şikayette bulunulur. Adli para cezası ya da hapis cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir. Yaptırım uygulanırken suçun şiddeti dikkate alınmaktadır. Şikayet için düzenli takip yapmak gerekir. Bu nedenle sürecin içine bir avukatın dahil edilmesi son derece önemli kabul edilir. Daha etkili sonuçları almak için avukatla çalışılması tavsiye edilir.

Marka Hukuku Hizmetlerimiz

 • Marka başvurusu ve başvuruya itiraz
 • Marka tescili
 • Marka yenileme ve marka devir işlemleri
 • Markada unvan ve adres değişikliği
 • Marka hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir
 • Marka ihlallerinin önlenmesi
 • Sahte ürün Baskın ve el koyma
 • Marka, patent ve tasarım rehni, lisansı, haczi

Marka Hakkı ve Kapsamı

Marka, bir ticari malın tanıtımı, benzer mallardan ayrılmasına yardım eden, bahse konu malı simgeleyen, resim, imge, harf ve benzeri işaretlerden oluşan ibaredir. Marka, ayırt edici bir işaret olarak işletmenin bütününü temsil etmeye yarar. Markanın 3 temel işlevi bulunmaktadır. Bunlar kaynak gösterme, garanti ve reklam işlevleridir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve uluslararası antlaşmalar gereği yabancı ülke vatandaşları marka tescili için başvuru yapabilirler. TC vatandaşları şahsen de başvuru yapabilecekken yabancı ülke vatandaşları ancak marka vekili aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Marka Tescil Başvurusu

Marka tescil başvurularının Türk Patent Enstitüsü’ne yapılması gerekmektedir. Marka tescil başvurusunun tarihi itibariyle koruma başlayacaktır. Yine ayırt edicilik ve tanınmışlık yönünden yapılacak olan incelemelerde başvuru tarihi esas alınacaktır. Başvuru şartlarının tam olarak gerçekleştirilmesi durumunda şekli inceleme yapılmış ve mutlak red sebepleri açısından reddedilecek bir husus tespit edilmemişse marka tescil başvurunuz Resmi Marka Bülteninde yayınlanacaktır. Marka tescilinde mutlak ve nispi ret nedenleri Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde detaylı olarak yazılmıştır. Marka tescilinin yapılmasından sonra kullanılması da esas kabul edilmiştir. Buna göre Kanunun 9. Maddesi uyarınca tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden bulunmamasına karşın marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan veya marka sahibi tarafından kullanımına 5 yıl süre için kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilecektir. Tescilli bir markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır ve bu süre 10’ar yıllık dönemler halinde yenilenecektir.

Markanın Hükümsüzlüğü Davası

Markanın hükümsüzlüğünü ileri sürmek için bir dava açmak gerekmektedir. Bu dava, markanın haksız olarak tescil edildiği yahut markanın korunmasını gerektirecek sebeplerin tescil sonrasında hukuki dayanağını yitirdiği gerekçesiyle açılacaktır. Türk Patent Enstitüsü’ne karşı markanın hükümsüzlüğünden bahisle dava açılamaz. Markanın hükümsüzlüğünü gerektiren haller kanunda sınırlı olarak sayılmıştır ve bu haller dışında bir sebeple markanın hükümsüzlüğü iddia edilemeyecektir.

Marka Hakkına Tecavüz

Marka hakkının ihlal edilmesi durumunda marka hakkı sahibi hukuki yollara başvurabilecektir. Marka hakkının ihlali için iktibas yani karışıklığa yol açmış olma ihtimali yeterlidir, yani karışıklığın meydana gelip gelmediği araştırılmaz. Markaya tecavüzün belirlenmesindeki esas kriter malın hitap ettiği “ortalama düzeydeki tüketiciler”dir. Marka hakkına tecavüz edilmesinin hem cezai hem de hukuki sonuçları vardır. Tecavüzün tespitinin ardından marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler uygulanacak olup 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile kişilerin cezalandırılması öngörülmüştür. Tecavüz eyleminden zarar görmüş olan marka hakkı sahipleri maddi ve manevi tazminat davası da açabilecektir.

Marka Avukatı ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Marka avukatıyla çalışmanın faydaları başında marka konusunda uyuşmazlıkların başarılı bir şekilde çözülmesi gelmektedir. Markaların tescil işlemleri de yapılmaktadır. Marka avukatıyla çalışılması halinde, hukuki sorunlar ve ihtilaflar olmadan gerekli tespitler yapılarak sorunlar çözülür. Uyuşmazlıklar daha sonra kişilerin karşısına büyük hukuki uyuşmazlıklar olarak çıkmaz. Bu nedenle marka avukatı ile çalışmanın çok sayıda avantajı olduğundan bahsedebiliriz.

Marka Avukatının Tescil için Dikkat Ettiği Noktalar Nelerdir?

Marka avukatının tescil sırasında dikkat ettiği noktalar arasında şunlar yer alır:

 • Markanın tescilinde mutlak ya da nisbi red nedenleri olmamalıdır.
 • Marka tescili için gerekli olan evraklar önceden hazırlanmış olmalıdır.
 • Marka tescili şartları yerine getirilmiş olmalıdır.
 • Marka haklarının sona ermesi halinde hükümler konusunda kişiler bilgilendirilir. Bunlara yer verilmeyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Marka tescili yapılırken üçüncü kişilerin itirazları değerlendirilmeli ve hukuki zeminde gerekli karşı görüşler bildirilmelidir.
 • Kişilere marka tescilinden dolayı doğan haklar ve istisnalar konusunda gerekli bilgiler verilir.

Bütün bu aşamalar çok önemlidir. Tescil prosedürlerinin tümü sıkı şartlara bağlanmıştır. Kişilerin tek başlarına bütün bunları takip etmesi söz konusu olamayacağından bir hukuk bürosu ile çalışarak profesyonel hizmet almak gerekir. Avukat sizin için gerekli işleleri ve takipleri yapacaktır.

Marka Avukatı Arıyorum

Avukat Melda Merve Tekcan ve ekibi olarak marka hukuku konusunda hizmet veriyoruz. Tekcan Hukuk Bürosu olarak bu alanda hizmet verdiğimiz konulardan bazıları şu şekilde belirtilebilir:

 • Marka tescili,
 • Baskın ve el koyma,
 • Marka, patent ve tasarım rehni, lisansı ve haczi,
 • Marka ihlallerinin önlenmesi,
 • Marka hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir,
 • Markada unvan ve adres değişikliği,
 • Markada yenileme ve marka devir işlemleri,
 • Marka tescili,
 • Marka başvurusu ve başvuruya itiraz işlemleri için büromuzdan hizmet alabilirsiniz.

Büromuza başvurmanız halinde marka hukuku ile ilgili hukuki uyuşmazlıklar çözülmüş olur. Süreç hızlanır ve istenilen sonuçların alınması kolaylaşır. Marka, patent ve tasarımla ilgili her türlü konuya bakan Tekcan Hukuk Bürosu olarak iletişim sayfamız üzerinden bize ulaşmanız halinde sizin için gerekli hizmeti sağlayacağız. Başarılı avukat ekibimiz kısa sürede arzu ettiğiniz sonucu size getirecektir.

Marka ve Patent Hukuku Avukatı ile birlikte süreç boyunca haklarınızı koruyalım. Uzman Marka Hukuku Avukatı kadromuz ile birlikte Tekcan Hukuk olarak yanınızdayız.

En iyi avukat sizin için en iyi olduğuna inandığınız avukattır.