Şirketler Hukuku Avukatı

Şirket avukatı, şirketin kuruluş aşamasında, şirketin sermayesinin arttırılması vb. Ticaret Hukuku’ndan kaynaklanan ve şirketleri ilgilendiren konuları kapsayan hukuki danışmanlık hizmetidir. Şirket avukatı aynı zamanda şirketin işçilere karşı haklarını koruyan kişidir.

Ticaret Hukuku, özel hukuk dallarından bir tanesi olmasının yanında bilgi ve tecrübe gereksinimin maksimum seviyede gerektiği alanlardan bir tanesidir. Ticaret Hukuku’nun en önemli konu başlıklarından bir tanesi de Şirketler Hukuku başlığıdır. Şirketin tanımı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Yani şirketlerin ham hali adi ortaklıktır.

Sözleşmeler, iki tarafın karşılıklı uygun irade beyanı ile oluşan anlaşmalardır. Ancak her ne kadar şirket sözleşmesi, sözleşme olarak geçse de Türk Borçlar hukukundan tamamıyla farklıdır. Türk Borçlar Kanunu’ndaki sözleşmeler de genellikle bir taraflar borçlu ve alacaklıdır. Ancak şirket sözleşmesinde alacak ve borçlu yoktur. Birbiri ile uyuşan irade beyanları vardır.

Şirketler birden fazla ayrıma tabi tutulsa da en önemli ayrım şirketin Affectio Societatis unsurunun ne kadar yüksek olduğudur. Affectio Societatis unsurunun Türkçe karşılığı ise faal ortak katılımdır. Yani kısaca şirket ortaklarının şirket işlerinde faal katılımı fazla ise genellikle bu şirket şahıs şirketidir.

Şirketlerde her ne kadar hukuki destek alınması bir zorunluluk arz etmese de Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen esas sermayenin 5 katı bulunan anonim şirketlerde avukatın bulunması zorunluluk arz etmektedir.

Hangi Şirketlerin Tüzel Kişiliği Vardır?

Tüzel kişiliği olan şirketler Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş olan şirketlerdir. Tüzel kişiliğe sahip şirketler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Kolektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Kooperatifler

Tüzel kişiliğe sahip şirketler şirket borçlarına karşı 1.dereceden sorumlu olurlar. Şirket ortaklarının borçlardan sorumluğu ise şirketin şahıs şirketi ya da sermaye şirketi olmasına göre farklılık göstermektedir.

Şahıs Şirketlerinde Ortakların Sorumluluğu

Şahıs şirketlerinde ortakların borçlardan sorumluluğu, ikinci dereceden ve sınırsızdır (komanditer ortak dışında). Şahıs şirketlerinde ortakların borçlardan karşı sorumluluğu tüm malvarlığı ve sınırsız olmasından dolayı ortaklar şirkete her türlü sermaye ve emek getirebilmektedirler.

Şahıs şirketlerinden en önemlilerinden bir tanesi kolektif şirkettir. Kolektif şirket Türkiye’de pek yaygın olmayan bir şahıs şirketi türüdür. Kolektif şirket en az 2 gerçek kişi ortak ile kurulabilmektedir. Kolektif şirketin unvanında ortaklarından birinin adı soyadı ve kolektif şirket ibaresinin yer alması gerekmektedir.

Şahıs şirketlerinden olan bir diğer şirket ise komandit şirkettir. Komandit şirket, ortaklar açısından diğer şirketlerden oldukça farklı özelliklere sahip bir şirkettir. Komandit şirkette komandite ve komanditer olmak üzere iki farklı ortak bulunmaktadır. Komandite ortağın şirket borçlularına karşı sorumluluğu sınırsız ve tüm malvarlığı ile olduğundan ortağın gerçek kişi olması gerekmektedir. Aynı zamanda komandite ortak şirkete sermaye olarak emek getirebilmektedir. Komanditer ortak ise şirketin borçlarına karşı sorumluluğa sahip değildir. Sadece şirkete koymayı taahhüt ettiği sermaye kadar şirket alacaklarına karşı sorumludur. Yani kısaca ortak koymayı taahhüt ettiği sermayeyi şirkete ödediyse şirket alacaklılarına karşı bir sorumluluğu kalmamaktadır. Keza komanditer ortak sermaye olarak emek getirememektedir ve komanditer ortak tüzel kişi olabilmektedir.

Sermaye Şirketlerinde Ortakların Sorumlulukları

Sermaye şirketlerinde ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu limited şirket ve Anonim Şirkette farklılık göstermektedir. Ancak iki şirket türünde de ortaklarının şirket alacaklıların karşı sorumluluğu yoktur.

Anonim şirketlerde ortakları şirket borçlarından dolayı şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye kadar borçlulardır. Yani şirket alacaklıları, alacaklarının elde edebilmek için şirket ortaklarına hiçbir şekilde başvuramıyorlar. Ancak şirket taahhüdün ödenmesi için ortakları başvurabiliyor. Ortakların sorumluluğunun olmamasından dolayı ortaklar gerçek kişi olabilecekleri gibi tüzel kişiler de olabilir.

Limited şirketlerde ise ortaklar taahhüt esas sermaye paylarını ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ile yan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ortak için ıskat hükümleri uygulanabilmektedir. Yine anonim şirkette olduğu gibi ortakların sorumluluğu olmadığından dolayı limited şirket ortakları hem gerçek hem de tüzel kişiler olabilmektedir.

Şirket avukatı olarak büromuz avukatları gerek şirketin kuruluş gerek ise şirketin işleyişi ile ilgili konular başta olmak üzere profesyonel hukuki destek sunmaktadırlar.

Şirketler Faiz Anlaşması Olmadan Faiz Talep Edebilirler Mi?

Şirketle faiz anlaşması olmadan faiz talep edebilmektedirler. Şirketler, adi ortaklık dışında tüzel kişiliğe sahip ve bu kişiliği de kanundan dolayı kazanan kişilerdir. Şirketlerde tüzel kişinin kendisi tacir olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda tüzel kişilerin adi iş sahası yoktur. Yani ticaret kanununda şirketlerin yaptığı işlerin ticari iş olduğu konusunda kesin karine bulunmaktadır. Ticari işlerde taraflar anlaşmada faiz istememiş olsalar bile daha sonra faiz talep edebilmektedirler. Faiz istenmemesi talep ediliyorsa şirketin bu hakkından feragat ettiği açıkça düzenlenmiş olması lazım gelmektedir (hukuki sorumluluk şartı unutulmamalıdır).

Şirket Avukatı Hangi Hizmetleri Kapsamaktadır?

Şirket avukatlarının sunduğu hizmetler şirketin talebine göre farklılık gösterse de genellikle şu şekilde özetlenebilmektedir:

 • Şirketin kuruluşu için esas sözleşmenin hazırlanması,
 • Şirketin tescil ve ilan sürecinin takibi,
 • Esas sözleşmenin değiştirilmesi,
 • Haksız rekabetten doğabilecek ihtilafların çözüme kavuşturulması,
 • Şirketin işçilere karşı haklarının korunması,
 • Şirket alacaklarının tahsil edilmesi,
 • Şirketin hukuki ilişkilerinin ve çıkarlarının korunması,
 • Şirket ortakları arasındaki iletişimin kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • Şirket tebligatlarının takibi,
 • İhtarnamelerin çekilmesi.

Şirketler İçin Ne kadar Sermaye Gerekir?

Şirketlerin kurulması için gerekli olan sermaye, şirketin türüne ve esas ya da kayıtlı sermayeli olmasına göre farklılık göstermektedir.

Esas ya da kayıtlı sermaye anonim şirketlerde gündeme gelmektedir. Esas sermayeli şirket kanunda öngörülen sermayeye sahip olması gereken şirkettir. Kayıtlı sermayeli şirket ise sermaye artırımının yönetim kuruluna devredildiği sermaye türüdür. Buna göre esas sermayeli anonim şirket 50.000 TL ile kurulabiliyorken kayıtlı sermayeli şirket ise 100.000 TL ile kurulabilmektedir.

Esas sermayenin gündeme geldiği bir diğer şirket türü ise limited şirkettir. Limited şirketin kurulabilmesi için sahip olması gereken esas sermaye 10.000 TL’dir.

Komandit şirket ve kolektif şirket türünde ise sermaye gereksinimi bulunmamaktadır.

Şirketler Kaç Ortak ile Kurulabilir?

Şirketlerin ortak sayısı kanun ile düzenlenmiştir. Buna göre şirket türüne göre şirketler:

 • Anonim şirket en az bir ortak ile,
 • Limited şirkte en az bir en fazla 50 ortak ile,
 • Kolektif şirket en az iki kişi ile,
 • Komandit şirket biri komandite biri de komanditer ortak olmak üzere en az iki kişi ile,
 • Kooperatifler ise en az 7 ortak ile,

Kurulabilmektedirler.

Şirket Türleri

Şirket türlerini 2 ana başlık altında incelemek mümkündür. Buna göre ilk ayrım Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenip düzenlenmediğine göre adi şirket ve ticaret şirketleri olarak yapabiliriz. İkinci bir ayrım ise şirketin yapısında şahısların yahut sermayenin egemen olmasına göre yapılmaktadır.

Adi Şirketler ve Ticari Şirketler

 • Adi şirket bir diğer adı ile adi ortaklık Türk Borçlar Kanunu’nda bir sözleşme türü olarak düzenlenmiştir. Kanunun 620. maddesi adi ortaklığı şu şekilde tanımlamıştır:

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.”

 • Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan ve tüzel kişiliğe haiz olan şirketler ise ticaret şirketleridir. Buradaki önemli nokta adi şirketlerin tüzel kişiliğe sahip olmamalarıdır. Bu nedenle tüm işlemler ortaklık adına yapılır, hak ve borçlar adi ortaklığı oluşturan tüm şirketlere karşı ileri sürülebilir. Ticari şirketlerde ise ortaklardan ayrı bir tüzel kişilik oluşturulmuştur. Yine belirtmek gerekir ki ticaret şirketleri kanunda tip olarak sayılmıştır ve bunlar dışında bir ticaret şirketi oluşturmak mümkün değildir.

Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri

 • Bu ayrımın şirkette şahısların mı yoksa sermayenin mi ön planda olduğuna göre yapıldığını belirtmiştik. Şahıs şirketlerinde şirket işletmesi şahısların itibarları ve kişisel güçleri ile oluşturulmuştur. Buna göre ortaklar şirketin borçlarından dolayı 3. Kişilere karşı şahsi malvarlıkları ile sorumlu olurlar. Öyle ki kural olarak diğer ortakların izni yoksa şahıs şirketlerinde pay/ortaklık devri mümkün olmaz, ortaklık miras yolu ile geçmez. Yani dışarıdan bir başkasının şirkete ortak olarak girmesi kısıtlanmıştır. Şahıs şirketleri: kollektif şirketler ve komandit şirketlerdir.
 • Sermaye şirketlerinde ise ortaklar ilk planda önem arz etmez. Esas olan şirketin sermayesidir. Bu nedenle ortaklık değişimi ve pay devri şahıs şirketlerine nazaran çok daha kolaydır. Sermaye şirketleri: anonim şirketi limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir.

Anonim Şirket

Anonim Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nun 329 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 329. maddesi anonim şirketin tanımını sermayesi belirli veya paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnızca malvarlığı ile sorumlu bulunan şirket olarak yapmaktadır. Aynı madde pay sahiplerinin sadece taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu olduklarını da belirtmiştir. Anonim şirketlerin esas sermayesi kanuni düzenleme gereği 50.000 TL’den az olamaz. Esas sermaye, şirket ana sözleşmesinde ortaklar tarafından kuruluşta şirkete getirilmesi taahhüt edilen sermaye bedelidir. Kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç için anonim şirket kurulabilecektir. Ticaret siciline tescil ile anonim şirket tüzel kişilik kazanacaktır.  

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim şirket en az 1 kişi ile kurulabilmektedir. Yani TTK tek bir kişi ile şirket kurulmasına ve devamına izin vermektedir. Anonim şirketlerin kurucuları gerçek kişi olabildiği gibi tüzel kişi de olabilir. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler de anonim şirket kuruluşunda ortak olabilirler. Şirket kuruluşu avukatından şirketinizin ne şekilde şekilleneceği ve ortaklık türlerinin belirlenmesi için şirket hukuku danışmanlığı alabilirsiniz. Anonim şirketin kuruluş belgeleri aşağıdaki gibidir.

 • İmzalı ve kaşeli dilekçe
 • Esas sözleşme (Noter tarafından onaylanmış yahut imzaları ticaret sicil müdürü veya yardımcı huzurunda atılmış olmalı)
 • Kurucular beyanı
 • Pay bedellerinin yatırıldığını gösterir dekont veya banka mektubu
 • Şirket sermayesinin on binde dördünün yatırıldığına dair dekont
 • Değerleme raporları
 • Ticaret Sicil Memurluğundan şirket için kullanılacak ticaret unvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin evrak
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili olacak kişi veya kişilerin imza beyannameleri

Şirket ortakları arasında yabancıların yahut 18 yaşından küçüklerin bulunması gibi özel durumlarda bir kısım ek belgelere de gerek duyulacaktır. Şirket kuruluş süreçlerinde bir şirket kuruluşu avukatından ve alanında uzman bir mali müşavirden danışmanlık almak ilerleyen süreçlerde şirketinizin işleyişi ile ilgili sorun yaşamamanız için önem arz etmektedir.

Anonim Şirket Esas (Ana) Sözleşmesi

Şirket esas sözleşmesi yahut bir diğer deyişle şirket ana sözleşmesi şirketin kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslarını belirler. Ana sözleşmenin yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Yine imzaların noterlikçe onaylanması veya sözleşmenin ticaret sicil müdürü yahut yardımcısının huzurunda imzalanması kanuni bir şarttır.

 • Esas sözleşme şirketin ticaret unvanını ve şirket merkezinin nerede olacağını,
 • Şirketin işletme konusunu,
 • Şirket sermayesinin ne kadar olduğunu ve payların itibari değerlerini belirler. Bunların ne şekilde ve hangi şartlarda ödeneceğini,
 • Pay senetlerinin durumunu, imtiyazları ve devir sınırlamalarını,
 • Para dışında sermaye olarak konulacak hak ve malları, bunların değerlerini, karşılık gelen miktarları gibi detayları,
 • Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kişilere şirket karının nasıl dağıtılacağını,
 • Yönetim kurulunun kaç üyeden oluşacağını ve bunların hangilerinin ne şekilde imza yetkilisi olacağını,
 • Genel kurul toplantı çağrısının ve oy haklarının nasıl olacağını,
 • Şayet bir süre sınırı getirildiyse şirketin ne kadar süre ile sınırlandırıldığı bilgisini,
 • Şirketin ilanlarının nasıl yapılacağını,
 • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türlerinin ve miktarlarının ne olacağı
 • Şirketin hesap döneminin ne zaman olacağını düzenler.

Şirket ana sözleşmesindeki detaylar ileride ortaklar arasında paylaşımın ve düzenin ne şekilde olacağının belirlenmesi açısından önemlidir. Uygulamada genelde taslak sözleşmelerle şirket kuruluşu yapıldığından ilerleyen aşamalarda yaşanacak sorunların çözümü tarafların arzusu doğrultusunda olmamaktadır. Bu gibi sorunlar ortaklığım devamlılığını önemli ölçüde riske atacağından kuruluş aşamasında Türk Ticaret Kanunu ve uygulamalarına en iyi şekilde hakim olan şirket kuruluşu avukatından şirket kuruluşu danışmanlığı almanız önem arz etmektedir.

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Borçları ve Yükümlülükleri

Esas sermaye şirket kuruluşunda ortaklık sözleşmesinde yer alan bedeldir. Şirketin malvarlığı değerleri ise ilerleyen zaman içerisinde artabilir yahut azalabilir. Anonim şirketler alacaklılarına karşı şirket malvarlığı ile sorumlu olacaktır. Ortakların şahsi malvarlıklarına şirketin borcu nedeniyle gidilemeyecektir. Ortaklar sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye borcunun şirkete ödenmesi ile sorumludurlar. Bu sermaye borcunun şirkete ödenmesi ile ortağın sorumluluğu sona erer. Örneğin bir anonim şirketten 100 TL alacaklısınız ve ortaklardan birinin sermaye borcunun 10 TL’sini ödemediğini tespit ettiniz. Bu durumda 89/1 haciz ihbarnamesi denilen borçluların 3. Kişilerdeki hak ve alacaklarını haczetmenize imkan tanıyan İcra İflas Kanunu hükmü gereği ortağa haciz ihbarnamesi gönderebilir ve bu borcun, alacaklı olmanız nedeniyle size ödenmesini isteyebilirsiniz.

Ortakların Kamu Borçlarından Sorumluluğu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 365. Maddesine göre anonim şirketin yönetim ve temsili yönetim kurulunca gerçekleştirilir. Yönetim kurulunun yetkilerini kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yahut kurul dışından üçüncü bir kişiye devretmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Anonim şirketlerin kanuni temsilcileri kamu borçlarından kendi malvarlıkları ile de sorumlu olacaktır. Buna göre anonim şirketin malvarlıklarından tahsil edilemeyen kamu borçları kanuni temsilcilerden tahsil edilebilir. Yüksek Mahkeme kararlarındaki yaygın görüş kanuni temsilcinin kim olduğunun tespitinde TTK’da şirketi yönetme ve borçlandırma yetkisi olma konularına dikkat edilmesinin kriter alınması gerektiğidir. Bahse konu kamu borcu bir vergi borcu niteliğinde ise de Vergi Usul Kanunu’nun 10. Maddesi uygulama alanı bulacaktır.

Anonim Şirket Tasfiyesi

Anonim şirketin tasfiyesi ile şirket mal varlıkları paraya çevrilecek, şirket alacaklarının tahsili gerçekleştirilecek ve şirket borçları ödenecektir. Ardından artan bir bedel olması halinde bunlar pay sahiplerine paylaştırılacaktır ve ticaret unvanı da ticaret sicilinden silinecektir.  

Limited Şirket

Limited şirket bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir ve ancak taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Limited şirket kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç için kurulabilecektir. Ortak sayısı 50’nin üzerinde olamayacaktır. Şirket kuruluş aşamaları anonim şirketle büyük benzerlik taşımaktadır. Esas sermaye bedeli 10.000 TL’nin altında olamayacaktır ve en az bir ortağın müdür olması gerekmektedir. Anonim şirketten farklı olarak limited şirketlerin halka açılma imkanı yoktur. Yine şirket ortakları anonim şirkette şirketin feshini isteme yetkisine sahip değilken limited şirkette ortakların şirketin feshini istemesi mümkündür. Anonim şirketlerde bu yetki genel kurula aittir. Limited şirketin kamu alacaklarından ortaklar, sermaye payları oranında şahsi malvarlıkları ile sorumlu olacaklardır.  

Hangi Şirket Türü Daha Avantajlı

Ticaret şirketlerinden olan anonim şirketler ve limited şirketler günümüz uygulamasında en çok karşılaşılan şirket türleridir. Hangi şirket türünün daha avantajlı olduğu konusu birçok kişinin şirket kuruluş aşamasında çözümlemesi gereken bir sorudur. İşleyişin daha hızlı olması, pay devirlerine imkan sağlaması bakımından genellikle anonim şirketlerin avantajlarının daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Ancak hangi şirket türünün daha avantajlı olduğu sorusunun cevabı gerçekleştireceğiniz ticari faaliyet ve ortaklık yapınıza göre farklılık arz edebilecektir. Bu nedenle kuruluş işlemlerine başlamadan önce şirket kuruluşu işlemlerinde uzman bir şirket avukatına danışmanızda fayda bulunmaktadır.

Şirket Kuruluş Avukatı

Şirket türleri ve kuruluş aşamaları birbirinden farklıdır ve seçeceğiniz şirket türü vergilendirme, pay devri, sermaye bedelleri gibi birçok konuda farklı kural ve uygulamalara sahiptir. Yine şirket ana sözleşmesinde belirlenen kuralların ileride değiştirilmesi çok daha güç olabilir. Bu nedenle de şirket kuruluşu aşamasında bir şirket kuruluşu avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır. Tekcan Hukuk Bürosu şirketler hukuku ve ticaret hukukunda uzman avukat kadrosuyla bu konularda müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini sunmak için çabalamaktadır. Şirket kuruluşu avukatı şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, kuruluş belgelerinin tedarik edilmesi, şirketin tescili ve diğer tüm kuruluş işlemlerini gerçekleştirecektir.

Şirket Hukuku Danışmanlığı

Şirketinizin kuruluşundan sonra ticari faaliyetlerinize başladığınızda şirketinizin yapacağı işlemler, ticari ilişkiler, alım-satım sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri işlemlerinin organize edilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü ve revize edilmesi konusunda şirketinize düzenli olarak yardımcı olacak ve hukuki danışmanlık verecek bir şirket avukatı ile çalışmanız gerekecektir. İlerleyen aşamalarda yaşanacak uyuşmazlıkların önüne geçmek için şirket avukatınızın yönlendirmeleri önem taşımaktadır. Buna ek olarak hukuki danışmanlık ticari iş ve işlemlerinizde dava konusu uyuşmazlıkların ortaya çıkması, çek, senet gibi kıymetli evraklarınızın tahsil edilememesi durumunda alacak davalarınızın ve icra takiplerinizin başlatılması işlemlerini de kapsamaktadır. Alanında uzman bir şirket avukatı size en iyi hukuki danışmanlığı vererek işlerinizde hukuki destek sağlayacaktır.  

Şirket Avukatı

Şirket avukatı, şirketinizin tüm hukuki iş ve işlemlerinde size yardımcı olarak şirketinizi en iyi şekilde temsil etmek görevini üstlenir. Devam eden dava dosyalarınızın yürütülmesi, duruşmaların takip edilmesi, insan kaynakları birimine iş hukuku desteği sağlanmasının yanı sıra;

 • İnsan kaynakları birimlerine hukuki destek vermek,
 • İş sözleşmelerinin revize edilmesi,
 • İşçi özlük dosyalarının ileride uyuşmazlığa mahal vermeyecek şekilde revizesi,
 • Ücret bordrolarında iş mahkemesi davalarında lehe sonuç almaya uygun değişikliklerin yapılması/denetlenmesi
 • Maaş hacizlerine cevap verilmesi
 • Fesih evraklarının tanzimi
 • İşçilere yapılacak ihtarların iş hukuku mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi/revize edilmesi
 • İcra takiplerinin başlatılması ve haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Vergi hukuku ve idare hukuku alanlarında davaların açılması ve itirazların yapılması gibi her alanda şirketinize hukuki destek sağlayacaktır.

Şirket Avukatı Ücreti

Şirket avukatı ücreti, verilecek hukuki destek ve hizmet kapsamına göre farklılık göstermektedir. Unutulmaması gereken en önemli nokta ise avukat ile takipten elde edilecek yararın ödenecek tutardan çok daha fazla olduğudur.

Şirket Avukatı Arıyorum

Şirket avukatı arıyorsanız, Avukat Melda Merve Tekcan ve Tekcan Hukuk Bürosu ekibi olarak Ticaret Hukuku’ndan kaynaklanan tüm hukuki iş ve işlemlerinize profesyonel destek sunmaktayız.

Şirket avukatı, Ticaret Hukuku’nun uzmanlık gerektiren bir alan olmasından, tacirin basiretli bir iş adamı gibi davranması gerektiğinden her tacirin destek alması gereken kişidir. Avukat Melda Merve Tekcan ve Tekcan Hukuk Bürosu olarak gerek Kıymetli Evrak gerek Şirketler Hukuku Gerek ise İş Hukuku’ndan kaynaklanan her ihtilafın çözümünde hukuki destek sunmaktayız.