Borçların Yapılandırması Nasıl Yapılır? Vergi Borcunun Yapılandırılması Süreçleri Nasıl İşler?

Borçların Yapılandırması Nasıl Yapılır? Vergi Borcunun Yapılandırılması Süreçleri Nasıl İşler?

Ülkemizde şu dönemde yaşanan ve kişilerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılar sebebi ile birçok şirket mali yönden zorluğa düşmüş ve bu nedenle borçlarını öderken birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Bu durum elbette ki söz konusu firmalardan alacaklı olan şirketleri de ve bu sebeple dolaylı olarak mali gücünü olumsuz şekilde etkilemektedir.

Bu nedenlerle; uygulamada çoğu zaman borç yapılandırma sözleşmeleri / kambiyo taahhütleri imzalandığı ve bu şekilde firmaların borçlarının vadelerinin, alınan teminatların değiştirildiği / yenilendiği görülmektedir. Ancak, çoğu zaman ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olunmadan yapılan borç yapılandırma ya da taksitlendirme işlemleri firmaları daha büyük zararlara uğratmaktadır.

Borç Yapılandırma İşlemi Nedir?

Son dönemde birçok insan ihtiyaç anında aldığı bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekmektedir ya da SGK borcunu ödeyemez hale gelmiştir, ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte güçlük çekmektedir. Bu ve benzeri birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar meydana geldiğinde çeşitli kurumlar tarafından bazı zamanlar borç yapılandırması yapılarak borçlu kişiye ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olunan miktar için kişi, istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunu bütçesine uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilme imkanına sahip olur.

Vergi Borcunun Yapılandırılması Nasıl Olur?

 1. Borç yapılandırma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle borç sorgulaması yapılmalıdır.
 2. Vergi borcunun olup olmadığına dair sorgu yaparak borç detaylarını öğrenen kişiler yapılandırma işlemine başvurmalıdır.
 3. Yapılandırma döneminde belirlenen süre içerisinde yapılan başvurular dilekçe ile bizzat vergi dairesine gidilerek ya da posta yolu ile de yapılabilir. Bu yollar dışında internet üzerinden yapılabilen başvurularda ilk olarak T.C. kimlik numarası olmak üzere gerekli olan tüm kimlik bilgilerinin girilmesi gerekir.

İnternet Üzerinden Vergi Borcu Yapılandırma Nasıl Yapılır?

 • İlk olarak Gelir Dairesi Başkanlığı sitesine giriş yapılır.
 • ‘’İnternet Vergi Dairesi’’ giriş ekranı üzerinden istenen kimlik bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi gerekir.
 • Ardından ekranda açılacak olan sayfa ilgili kişinin borcuna ilişkin sayfadır.
 • Bu sayfa üzerinden başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Borca ilişkin olarak kişilerden istenen iletişim bilgileri; telefon numarası, adres bilgileri ve e-posta bilgilerinin girilmesi gerekir.
 • Yapılandırılmak istenen borçların seçimi yapılarak borçlu olunan vergi dairesinin bulunduğu il seçilir.
 • Borç yapılandırma işleminin onaylanması için ‘Evet’ yazılı butona tıklanmalıdır.
 • İşlem ile ilgili açıklanmalar okunarak gerekli onayın verilmesi ile başvuru işlemi tamamlanmaktadır.

Türk Borçlar Kanunu’nun 133. maddesinde; “(1)Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi, ancak tarafların bu yöndeki açık iradesi ile olur. (2) Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir alacak senedi ya da yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme iradeleri olmadıkça yenileme sayılmaz.” hükmü burada gündeme gelecektir.

İlgili madde dikkate alındığında mevcut bir borcu taksitlendirmek amacıyla senet/çek sunulması veya kefalet ve benzeri teminatlar alınması, açıkça kaleme alınmadıkça borcun yenilenmesi anlamına gelmez, bu kapsamda önceki borcu ortadan kaldırmaz. Bu sebeple eğer tarafların bu yönde bir iradesi varsa, bunun mutlaka ilgili sözleşmeye yazılması gereklidir. Benzer şekilde, gündemde olan bu durumda bir kambiyo senedine bağlanmış bir alacak var ise ve bu alacağa ilişkin ilave bir çek/senet alınması halinde söz konusu kambiyo senetlerinin teminat senedi olarak düzenlendiği kabul edilebilir ve bu doğrultuda senetler kambiyo niteliğini yitirir, kambiyo senetlerine mahsus takip yoluyla takip yapılma kabiliyeti ortadan kalkabilecektir. Bu durum elbette ki söz konusu borçların tahsilini zorlaştıracaktır. Bu süreçte; ilgili yapılandırma devam ederken bu husus ayrıntılı bir şekilde değerlendirilip düzenlenmez ise, mevcut borçların tahsil kabiliyeti olumsuz şekilde etkilenebilecektir. Tüm bu gerekçeler sebebi ile; mevcut borçların vadelerinin değiştirilmesi ve/veya teminata/kambiyo senedine bağlanması suretiyle yapılandırılması sırasında bu hususların mutlak suretle dikkate alınması ve ilgili sözleşme ve protokollerde bu yönde hükümlere yer verilmesi uygun olacaktır.

Krediye Dair Borç Yapılandırma Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bir kişinin kredi yapılandırma yapma düşüncesi var ise dikkat edilmesi gereken ilk husus yeni kredi için bankaların talep edeceği komisyon, masraf benzeri ek ödemelerdir. Kişi, yapılandırma aşaması öncesi kendisine önerilen yeni kredi ile eski kredinin faizini karşılaştırmalı ve mutlaka kar zarar hesaplamasını geniş çerçevede yapmalıdır.

Vergi Borcu Yapılandırılması Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 48. maddesinde ele alınan tecil ve taksitlendirme konusu; amme alacağının korunması yanında, amme alacağının devamının tahakkukuna ve tahsiline imkan tanımak amacıyla yazılı olarak istenmesi, teminat verilmesi ve en önemlisi, “çok zor durum halinde bulunması” ile birlikte, amme borçlusun iyi niyetinin görülmesi halinde, amme borçlusunu da koruyan ve kollayan hükümler getirmektedir.

Borç Yapılandırmasına Kimler Başvurabilir?

Vergi daireleri kayıtlarında borçlu olarak gözüken

 1. Mükellefler (Sahte fatura düzenleyenler dahi yararlanabilmektedir)
 2. Cezaya muhatap olanlar
 3. Sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle amme borçlusu sayılan kişiler (Mirasçılar, Kefiller, Limited Şirket Ortakları,Kanuni Temsilciler)

sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

Mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirler borç yapılandırmasına başvuru yapabilecektir. Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan kamu kurum ve kuruluşlarına borçlu olanlar da borç yapılandırmasından yararlanabileceklerdir.

Borçlu Olunan Vergi Dairesi Nasıl Sorgulanır?

Vergi borcu yapılanması için başvurmadan önce tüketicinin vergi borcunun olup olmadığının sorgulanması gerekir. Vergi borcu sorgulama işlemi telefondan ve bilgisayardan İnternet aracılığı ile yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi İnternet sitesinden yapılan sorgulamalar için “gib.gov.tr” adresini takip edebilirsiniz. “Borç Sorgulama ve Ödeme” bağlantısı ile T.C kimlik numarası, anne kızlık soyadı ve doğum tarihi gibi bilgileri girerek borçlu olup olmadığınızı öğrenebilir, bağlantıları takıp ederek hangi vergi dairesine borçlu olduğunuzu görebilirsiniz. Aynı zamanda vergi borç sorgulama işlemini Gelir İdare Başkanlığı’nın mobil uygulamaları aracılığı ile kontrol edilebilir. GİB Mobil ismiyle ulaşacağınız uygulamayı Android işletim sistemine sahip telefonlara ve iOS işletim sistemine sahip telefonlara indirerek hızlı ve kolay bir şekilde borçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

Hangi Vergi Borçları İçin Tecil ve Taksitlendirme Talep Edilebilir?

 1. Katma Değer Vergisi,
 2. Geçici Vergi,
 3. Özel Tüketim Vergisi,
 4. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
 5. Özel İletişim Vergisi,
 6. Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç),
 7. Fonlar,
 8. Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme zammı dahil)
 9. Haklar,

Ecrimisil ve ek vergiler dışındaki diğer borçlarınız için tecil ve taksitlendirme talep edebilirsiniz.
Ancak bu vergilere ait gecikme zamlarının tecil ve taksitlendirilmesi mümkündür. Gecikme zammı uygulanmış borçlarda sadece alacak aslı için tecil ve taksitlendirme yapılmamaktadır. Asıl alacak ile birlikte bu alacağa ait gecikme zammının da tecil ve taksitlendirilmesinin talep edilmesi halinde, talep değerlendirmeye alınacaktır.

Tecil ve Taksitlendirme Kimler Tarafından, Ne Zaman Talep Edilebilir?

Bizzat borçlunun kendisi veya vergi borcundan sorumlu tutulan kanuni temsilciler, ortaklar gibi asıl borçlu ile birlikte borçtan sorumlu tutulan kişiler veya bu konuda özel olarak vekalet verilen kişiler tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilirler.Tecil ve taksitlendirme, borcun ödenmesinden önceki her safhada, haczin tatbik edilmiş olduğu hallerde ise haczedilen malların paraya çevrilmesine kadar talep edilebilir.

Tecil Faizi Oranı ve Azami Taksitlendirme Süresi Ne Kadardır?

Tecil faizi oranı yıllık % 12’dir. Azami taksitlendirme süresi yasa gereği 36 aydır.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER