Reddi Miras Nedir?

Reddi Miras Nedir?

Reddi Miras; miras bırakanın vefatı sonrasında yasal mirasçıların veya atanmış mirasçıların ölen kişinin tüm borç ve alacakları ile birlikte reddetmesi anlamına gelir. Mirasın devrinde külli halefiyet ilkesi geçerlidir. Külli halefiyet ilkesi mirasın, mirasçılara bit bütün olarak kendiliğinden devri anlamına gelmektedir. Miras bırakanın alacakları ile birlikte borçları da mirasçılara geçtikten sonra mirasçılar kendi malvarlıkları ile de miras bırakının borçlarından sorumlu olur. Bu nedenle miras bırakanın borcu, alacağından fazla ise tereke, yani miras bırakanın tüm malvarlığı değerleri borca batık demektir. Reddi miras nedir?

Reddi Miras Alternatifleri Nelerdir?

Mirasın reddi ancak miras bırakanın ölümünden sonra söz konusu olabilecektir. Mirasın reddinde 2 alternatif söz konusudur:

  1. Mirasın Gerçek Reddi
  2. Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Gerçek Reddi Nedir?

Yasal mirasçılar ve atanmış mirasçıların mirası reddetme hakkı vardır. Miras, 3 aylık süre içinde reddedilebilecektir. 3 aylık süre, yasal mirasçılar açısından mirasçı olduklarını öğrendikleri tarih itibariyle başlar. Prensipte yasal mirasçılar açısından bu sürenin miras bırakanın ölüm tarih itibariyle başladığı varsayılır. Aksi ispat edilebiliyorsa süre, öğrenme tarihinden itibaren başlayacaktır.

Vasiyetname ile atanmış mirasçılar bakımından ise 3 aylık süre vasiyetnamenin, atanmış mirasçılara bildirildiği tarih itibariyle başlayacaktır.

Reddi Miras
Reddi Miras

Mirasın reddine ilişkin beyanının yazılı veya sözlü olarak Sulh Hukuk Mahkemesine bildirilmesi gerekmektedir. Redde ilişkin beyanın herhangi bir koşul veya şarta bağlanmamış olması gerekir. Mirasın reddine ilişkin beyan, mirasın açıldığı yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından özel bir kütüğe yazılacaktır. Talep halinde mirası reddeden mirasçıya mirası reddettiğini gösteren bir belge verilebilecektir. Yasal süre içerisinde mirasın reddedilmemesi halinde bu yolla mirasın reddini talep etme hakkı ortadan kalkmış olacaktır.

Miras bırakanın tüm mirasçıları tarafından mirasın reddedilmesi halinde tereke, Sulh Hukuk Mahkemesince iflas hükümlerine uygun olarak tasfiye edilir. Tasfiye işlemi yapıldıktan sonra miras bırakanın malvarlığında borçları ödendikten sonra artan bir değer olursa, mirasçılar sanki mirası reddetmemişler gibi işlem yapılır ve artan değer miras payları oranında paylaştırılır.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir?

Miras bırakanın ölüm tarihinde miras bırakanın terekesi borca batıksa, yani borç miktarı alacak miktarından fazla ise miras reddedilmiş sayılacaktır. Bu durumda mirasın gerçek reddinde olduğu gibi 3 aylık süre içerisinde mirasın reddine ilişkin beyan sulh hukuk mahkemesine iletilmese dahi mirasçılar terekenin borçlarından sorumlu olmadıklarını ileri sürebileceklerdir. Mirasın hükmen reddi için şartların oluşup oluşmadığını tespit amacıyla bir dava açılması gerekmektedir. Bu dava ile borca batıklığın tespiti yapılmaktadır. Dava niteliği itibariyle bir tespit davası olduğundan mirasçının tereke borcunu ödeyip ödemeyeceği yönünde bir tespit yapılmayacaktır. Davanın Asliye Hukuk Mahkemesinde açılması gerekir.

Ayrıca; reddi miras süresi, reddi miras dilekçesi, reddi miras yetkili mahkeme, reddi mirasın iptali, reddi miras davası nasıl açılır gibi ve benzeri konularda da hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER