Haksız İşgal Tazminatı Davası

haksız işgal tazminatı

Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil), bir kimsenin malvarlığının haksız olarak işgalinden kaynaklanan tazminat alacağının tespiti ve tahsil maksadıyla açılan davadır. Haksız işgal tazminatı davası, ecrimisil olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle miras hukuku nedeniyle yapılan paylaşımlar ve intikallerden kaynaklı olarak meydana gelen haksız işgal, bunun tazminatı ve haksız işgalin sona erdirilmesi taleplerini bu yazımızda inceleyeceğiz.

Ecrimisil Nedir?

Peki, ecrimisil ne demek? Ecrimisil bir tazminat türü olarak karşımıza çıkar. Haksız işgal edilerek kullanım sebebiyle ödenecek tazminattır. Bir başkasına ait taşınmaz üzerinde sahibinin bilgisi ve izni olmadan işgal edilmek suretiyle kullanım yapan kişinin ödemesi gereken tazminata ecrimisil denir.

Bu haksız işgal tazminatını hukuki olarak da Haksız İşgal Tazminatı Davası ile talep edilir.

Haksız İşgal Tazminatı Davası Nedir?

Peki, Haksız İşgal Tazminatı davası nedir? Yukarıda da değindiğimiz gibi haksız işgal ile kullanım yapan kişiden istenilen tazminata ilişkin dava türüdür. İşbu dava ile işgal edilen taşınmazın sahibi zararının giderilmesini ve tazminatın ödenmesini talep eder. Ancak bu davanın açılması için aranan şartların gerçekleşmesi gerekir.

Haksız İşgal Tazminatı Davasının Şartları Nelerdir?

Haksız İşgal Tazminatı davası şartları şu şekildedir: İlk olarak haksız işgalin gerçekleşmesi şartı karşımıza çıkar. Yani taşınmaz sahibinin rızası olmadan malının kullanılması ve haksız işgalin yapılıyor olması gerekmektedir.

İkinci şart olarak da bu haksız işgalin kötü niyetle yapılıyor olmasıdır. Bu durum özellikle belirtilmiştir. Çünkü Türk Medeni Kanunu‘nda yer alan “iyi niyetli olmayan zilyetliğe” karşı belirlenmiştir. Dolayısıyla haksız işgali yapan kişinin kötü niyetli olması gerekir.

Miras davalarında önemli olan bir diğer dava ise “Müdahalenin Men’i Davası”dır. Bu dava da halk arasında genellikle bilinmeyen bir dava olup uygulamada oldukça önemli bir yere sahiptir.

Müdahalenin Men’i Davası Nedir?

Peki, müdahalenin men’i davası nedir? Bu davaya El Atmanın Önlenmesi Davası da denmektedir. Mülkiyet hakkını zedeleyen ve malikin bu hakkını kullanmasını engelleyen durumlarda hukuki yol olarak karşımıza el atmanın önlenmesi davası çıkar. Bilindiği üzere mülkiyet hakkı kişiye kullanma, yararlanma ve faydalanma yetkileri verir. Mülkiyet hakkının verdiği bu yetkilerin kullanılmasını engellemek amacıyla müdahalelerde veya saldırılarda bulunan aynı zamanda da bunu yaparken hiçbir hukuki gerekçesi olmayan kişilere karşı malik el atmanın önlenmesi davasını açarak bu saldırıların önlenmesini talep edebilir.

İlgili Alan: Miras Avukatı

Müdahalenin Men’i Davasının Şartları Nelerdir?

  1. Öncelikle bu davayı açacak olan kişi mülkiyet hakkına sahip olmalıdır. Yani mülkiyet hakkına sahip olmayan bir kimse saldırıların önlenmesi için bu davayı açamaz.
  2. Ecrimisil davasındaki gibi bir haksız işgal söz konusu olmalıdır. Yani ortada bir haksız saldırı yok ise yine bu dava açılamaz. Davanın açılabilmesi için mülkiyet hakkına sahip olduğu şey üzerinde haksız saldırının veya müdahalenin yapılması ve malikin mülkiyet hakkının verdiği yetkileri kullanamıyor olması gerekmektedir.

Miras Hukukunda bu iki davanın da uygulama alanı oldukça geniştir. Bu davaların mirasçılar arasında da gerçekleşmesi söz konusudur. Yani bahsedilen bu haksız işgaller farklı bir 3. kişi tarafından yapılabildiği gibi uygulamada aynı zamanda mirasçılar arasında da yapıldığı görülmektedir.

Mirasçılar arasında yapılırsa durumun ne olacağından da söz etmek gerekir. Şöyle ki;

Bilindiği üzere mirasçılar, miras bırakılan malvarlıkları üzerinde intikal sonrası elbirliği mülkiyeti ile malik olurlar. Bu durum mirasçılar arasında aksi bir düzenleme, paylaşım yapılmadığı sürece devam eder. Buna rağmen bazı mirasçılar diğer mirasçıların da mülkiyet hakkının olmasına rağmen haksız işgal yaparak miras üzerinden kazanç sağlayabilir. Örneğin miras bırakandan intikal eden bir evde mirasçılardan yalnızca biri, diper mirasçıların rızası olmamasına rağmen oturuyor olabilir. İşte bu durum her ne kadar evde oturan mirasçının da bu ev üzerinde hakkı olsa bile haksız işgal anlamına gelecektir. Bu haksız işgalin durdurulması için de yukarıda bahsettiğimiz ecrimisil davasının açılması gerekir. Fakat mirasçılar arasında yapılan haksız işgal karşısında açılacak ecrimisil davası nasıl olur buna değinmek gerekir.

Mirasçılar Arasında Ecrimisil Davası Nasıl Görülür?

Miras bırakılan malvarlıkları üzerinden haksız işgal yaparak faydalanan ve kazanç sağlayan mirasçılara karşı açılacak olan ecrimisil davası için öncelikle “intifadan men” etmeleri gerekir.

Yani müşterek veya iştirak halinde mülkiyete sahip olan mirasçılar diğer mirasçıları tarafından haksız işgale uğraması sebebiyle ecrimisil davası açmak isterlerse intifadan men koşulunu gerçekleştirmeleri zorunludur.

Haksız işgalin farklı bir 3. kişi tarafından yapıldığı takdirde açılacak ecrimisil davasında aranan iki şarttan bahsetmiştik. Burada açılacak olan ecrimisil davasında ise en önemli şart “intifadan men” bildiriminin yapılması şartıdır. Tanınan bazı istinaslar dışında intifadan men bildiriminin yapılmaması durumunda ecrimisil talep edilemez.

İntifadan men; dava açmak isteyen mirasçının, miras kalan mallar üzerinde haksız şekilde yararlanan mirasçılara dava açmadan önce uyarı anlamında bildirim yapması demektir.

Tanınan bazı istisnaların olduğunu belirttik. Peki bu istisnalar nelerdir?

Öncelikle bu istisnaların hepsi yargısal uygulamalar ile ortaya çıkmıştır. Ecrimisil davasına konu olacak miras bırakılan malın kamu malı olması durumunda intifadan men bildirim koşulu aranmaz. Başka bir istisna ise yine ecrimisil istenilen miras bırakılan taşınmaz doğal ürün veren veya kiraya verilebilecek ve kazanç sağlanabilecek bir yer ise o zaman yine intifadan men koşulu aranmayacak olmasıdır. Aynı zamanda miras bırakılan taşınmaz üzerinde haksız işgal yapan mirasçının hak iddia etmesi durumunda ve davaya konu edilmek istenilen taşınmazın daha önceden bir davaya konu edilmesi durumunda da intifadan men koşulu aranmaz.

Mirasçılar arasında açılacak ecrimisil davasının en önemli şartı İntifadan Men şartı olduğunu belirttik. Peki bu şartı nasıl yerine getirmek gerekecek?

İntifadan men, haksız işgali gerçekleştiren kişinin artık buna son vermesi gerektiğine ilişkin bildirim, ihtarattır. Yazılılık intifadan men etmek için bir geçerlilik koşulu değilse de ispat edilebilirliği açısından bu bildirimin yazılı olarak hatta mümkünse resmi kurum aracılığıyla bildirimi göndermek en doğrusu olacaktır. Uygulamada genellikle intifadan men koşulunun dava aşamasında olumsuz netice doğurmaması ve itiraz konusu yapılmaması için Noter aracılığıyla bu bildirimlerin yapılmasını tercih ve tavsiye etmekteyiz.

İletişim

Miras ile alakalı aklınıza takılabilecek soruları cevaplamaya çalıştık. Her zaman bir miras hukuku konusunda bir avukat ile çalışmak sizin avantajınıza olacaktır. Detaylı Bilgi Almak İçin Bize 0 532 211 57 25 olan telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Ayrıca; ecrimisil ödeme, ecrimisil zamanaşımı, ecrimisil dava dilekçesi, ecrimisil ihbarnamesi, ecrimisil ihtarname örneği, ecrimisil hesaplama gibi ve benzeri konularda da hukuk büromuzun miras hukuku avukatı ile de görüşebilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER