Kadına Şiddet ve Şiddetin Türleri

Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetin Türleri

Kadına Şiddet ve Şiddetin Türleri konusunu şiddeti bilerek değerlendirmek gerekir. Şiddet her toplumda ve her dönemde varolmuş bir sosyal olgudur.

Kadınların fiziksel istismarı ise binlerce yıl öncesine dek uzanmaktadır. Kadına yönelik şiddet türlerinin en sık görülen şekli, kadının birlikte olduğu kişi tarafından istismar edilmesidir. Kadının eşi tarafından yöneltilen şiddet davranışıyla karşı karşıya kaldığı her dönem ve her toplumda bilinmesine karşın buna aile içinde çözülmesi daha uygun kişisel bir sorun olarak bakılmış, bu konu bilim adamlarının ilgisini pek çekmemiştir.

Son 30 yıldır ise aile içi şiddete uğrayan kadınların sıklığıyla ilgili toplum bilim araştırmalarının artması, kitle iletişim araçlarında trajik aile öykülerinin yer alması, feminist grupların kamuoyunu harekete geçirmeleri ve bu kadınları korumak amacıyla örgütlenmeleri bu toplumsal soruna ilgi çekmiştir. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun aile içi şiddetle ilgili olarak yaptığı bir çalışmada her 100 ailenin 34’ünde kadına yönelik fiziksel şiddet ve % 53’ünde de sözel şiddetin var olduğu ortaya konmuştur . Türkiye genelinde 56 ilden 1800 evli kadınla yapılmış KYŞ çalışmasında; eşinden en az bir kez fiziksel şiddet gören kadınların oranı % 35 saptanmıştır.

Şiddetin Türleri

Duygusal (Psikolojik Şiddet)

Duygusal şiddet, duyguların ve duygusal gereksinimlerin; zorlamak, aşağılamak, cezalandırmak, öfke, gerginlik boşaltmak amacıyla karşı tarafa baskı uygulayabilmek için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Duygusal şiddete ilişkin bazı davranışlar; sevgi, şefkat, ilgi, onay, destek gibi duygu ve duygusal ihtiyaçların göz ardı edilmesi, küçümsenmesi, dine, ırka, dile, kültürel gruba veya geçmişe ait değer verilen inançların aşağılanması veya onlara aykırı davranmaya zorlanması, kadının maddi ve manevi destek alabileceği kurum ve ki ilerden soyutlanmasına yönelik olarak arkada ve aile bireylerinin sürekli aşağılanması, görüşmenin denetlenmesi ve engellenmesi, evden kovulma veya evden ayrılmakla tehdit edilmesi şeklinde sıralanabilir.

Sözlü Şiddet

Sözlü şiddet, söz ve hareketlerin düzenli bir şekilde korkutma, sindirme, cezalandırma ve kontrol aracı olarak kullanılmasıdır. Sözlü şiddete ilişkin davranışlardan en belirgini, kişinin değer verdiği konulara yönelik güven sarsmak ve kadını yaralamak amacıyla belirli aralıklarla çok ağır hakaret ve sözler söylemektir. Kadını küçük düşürücü adlar takmak ve sık sık olumsuz bir şekilde eleştirmek ve alay etmek de sözel şiddet kapsamında değerlendirilmektedir.

Ekonomik Şiddet

Ekonomik şiddet, ekonomik kaynakların ve paranın kadın üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır. Ekonomik şiddetin varlığına işaret eden bazı davranışlar; kadının çalışmasına, düzenli bir iş tutmasına engel olmak, ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamamak, kadının iş yaşantısında ilerlemesine yardımcı olabilecek fırsatları değerlendirmesine engel olmak çok kısıtlı harçlık verip bununla yapılması mümkün olmayan eyler istemek ve gerçekleşmediğinde olay çıkarmak çalışmasını reddedip kadının gelirini harcamak, evi zaman zaman terk ederek giderlerle hiç ilgilenmemek gibi şekillerde ortaya çıkmaktadır.

Fiziksel Şiddet

Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. Aile içinde yetişkinlerin birbirlerine uyguladıkları, en yaygın yaşanan ve tanımlanan şiddet türüdür. Fiziksel şiddete genellikle kadınların maruz kaldığı istatistiksel kanıtlarla gösterilmektedir. Fiziksel şiddet; itmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya çalışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya fırlatmak, fiziksel kuvvet kullanarak evden çıkmasına veya eve girmesine engel olmak, bıçak veya silah gibi aletlerle tehdit etmek, işkence yapmak gibi fiziksel gücün kullanıldığı durumları kapsamaktadır.

Şiddete Uğrarsanız Ne Yapmalısınız?

  1. Şiddet mağduruysanız veya şiddet yakın bir olasılık ise: Şikayet için karakola veya savcılığa başvurabilirsiniz.Başvuruyu alan kolluk suç konusunda soruşturma yapacak ve evrakları savcılığa ulaştıracaktır.Savcılık gerek duyarsa ceza davası açacak, aile içi şiddet tespit edildiğinde şikayet şartı aranmaksızın koruma kararı verilmesi için Aile Mahkemesine başvuruda bulunacaktır.
  2. Koruma kararı almak için en yakın aile mahkemesine başvurabilirsiniz.Bu dava harçtan muaftır ve kısa sürede talep hakkında karar verilecektir. Verilen koruma kararı savcılık aracılığı ile ilgili karakola hızla gönderilecek ve karardan şiddet uygulayan haberdar edilecektir. Şiddet uygulayan aile bireyi koruma kararına aykırı davranırsa hakkında ceza davası açılacaktır.
  3. Avukattan hukuki destek! Tüm aşamalarda bir avukattan hukuki destek almak önemlidir. Ayrıca şiddete ilişkin tıbbi rapor ( darp raporu, psikolojik rapor) alınmasının önemini hatırlatıyoruz.

Konu ile alakalı Yargıtay Kararı; YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6526 K. 2015/21241 T. 12.11.2015

Eşine hakaret eden ve sürekli şiddet uygulayan davacı erkek davalı kadına göre boşanmaya neden olan olaylarda daha fazla kusurludur. Bu yön nazara alınmadan tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve buna bağlı olarak, davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddedilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarar gören, mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen az kusurlu olan davalı kadın yararına Türk Medeni Kanununun 174. maddesinin (1.) ve (2.) fıkrası gereğince uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu isteklerin reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.12.11.2015

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER