Anonim Şirket Avukatı

Anonim Şirket Avukatı, anonim şirketlerin hukuki işlerinde destek veren avukat veya hukuk bürosudur.  Esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Şirket Türleri

Şirket türlerini 2 ana başlık altında incelemek mümkündür. Buna göre ilk ayrım Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenip düzenlenmediğine göre adi şirket ve ticaret şirketleri olarak yapabiliriz. İkinci bir ayrım ise şirketin yapısında şahısların yahut sermayenin egemen olmasına göre yapılmaktadır.

Adi Şirketler ve Ticari Şirketler

 • Adi şirket bir diğer adı ile adi ortaklık Türk Borçlar Kanunu’nda bir sözleşme türü olarak düzenlenmiştir. Kanunun 620. maddesi adi ortaklığı şu şekilde tanımlamıştır:

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.”

 • Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan ve tüzel kişiliğe haiz olan şirketler ise ticaret şirketleridir. Buradaki önemli nokta adi şirketlerin tüzel kişiliğe sahip olmamalarıdır. Bu nedenle tüm işlemler ortaklık adına yapılır, hak ve borçlar adi ortaklığı oluşturan tüm şirketlere karşı ileri sürülebilir. Ticari şirketlerde ise ortaklardan ayrı bir tüzel kişilik oluşturulmuştur. Yine belirtmek gerekir ki ticaret şirketleri kanunda tip olarak sayılmıştır ve bunlar dışında bir ticaret şirketi oluşturmak mümkün değildir.

Şahıs Şirketleri ve Sermaye Şirketleri

Bu ayrımın şirkette şahısların mı yoksa sermayenin mi ön planda olduğuna göre yapıldığını belirtmiştik. Şahıs şirketlerinde şirket işletmesi şahısların itibarları ve kişisel güçleri ile oluşturulmuştur. Buna göre ortaklar şirketin borçlarından dolayı 3. Kişilere karşı şahsi malvarlıkları ile sorumlu olurlar. Öyle ki kural olarak diğer ortakların izni yoksa şahıs şirketlerinde pay/ortaklık devri mümkün olmaz, ortaklık miras yolu ile geçmez. Yani dışarıdan bir başkasının şirkete ortak olarak girmesi kısıtlanmıştır. Şahıs şirketleri: kollektif şirketler ve komandit şirketlerdir.

Sermaye şirketlerinde ise ortaklar ilk planda önem arz etmez. Esas olan şirketin sermayesidir. Bu nedenle ortaklık değişimi ve pay devri şahıs şirketlerine nazaran çok daha kolaydır. Sermaye şirketleri: anonim şirketi limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir.

Anonim Şirket

Anonim Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nun 329 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. 329. maddesi anonim şirketin tanımını sermayesi belirli veya paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnızca malvarlığı ile sorumlu bulunan şirket olarak yapmaktadır. Aynı madde pay sahiplerinin sadece taahhüt ettikleri sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu olduklarını da belirtmiştir. Anonim şirketlerin esas sermayesi kanuni düzenleme gereği 50.000 TL’den az olamaz. Esas sermaye, şirket ana sözleşmesinde ortaklar tarafından kuruluşta şirkete getirilmesi taahhüt edilen sermaye bedelidir. Kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç için anonim şirket kurulabilecektir. Ticaret siciline tescil ile anonim şirket tüzel kişilik kazanacaktır.  

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim şirket en az 1 kişi ile kurulabilmektedir. Yani TTK tek bir kişi ile şirket kurulmasına ve devamına izin vermektedir. Anonim şirketlerin kurucuları gerçek kişi olabildiği gibi tüzel kişi de olabilir. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler de anonim şirket kuruluşunda ortak olabilirler. Şirket kuruluşu avukatından şirketinizin ne şekilde şekilleneceği ve ortaklık türlerinin belirlenmesi için şirket hukuku danışmanlığı alabilirsiniz. Anonim şirketin kuruluş belgeleri aşağıdaki gibidir. Şirket ortakları arasında yabancıların yahut 18 yaşından küçüklerin bulunması gibi özel durumlarda bir kısım ek belgelere de gerek duyulacaktır. Şirket kuruluş süreçlerinde bir şirket kuruluşu avukatından ve alanında uzman bir mali müşavirden danışmanlık almak ilerleyen süreçlerde şirketinizin işleyişi ile ilgili sorun yaşamamanız için önem arz etmektedir.

 • İmzalı ve kaşeli dilekçe
 • Esas sözleşme (Noter tarafından onaylanmış yahut imzaları ticaret sicil müdürü veya yardımcı huzurunda atılmış olmalı)
 • Kurucular beyanı
 • Pay bedellerinin yatırıldığını gösterir dekont veya banka mektubu
 • Şirket sermayesinin on binde dördünün yatırıldığına dair dekont
 • Değerleme raporları
 • Ticaret Sicil Memurluğundan şirket için kullanılacak ticaret unvanın kontrol edilip onaylandığına ilişkin evrak
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Şirketi temsil ve ilzama yetkili olacak kişi veya kişilerin imza beyannameleri

Anonim Şirket Esas / Ana Sözleşmesi

Şirket esas sözleşmesi yahut bir diğer deyişle şirket ana sözleşmesi şirketin kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslarını belirler. Ana sözleşmenin yazılı şekilde yapılması gerekmektedir. Yine imzaların noterlikçe onaylanması veya sözleşmenin ticaret sicil müdürü yahut yardımcısının huzurunda imzalanması kanuni bir şarttır.

 • Esas sözleşme şirketin ticaret unvanını ve şirket merkezinin nerede olacağını,
 • Şirketin işletme konusunu,
 • Şirket sermayesinin ne kadar olduğunu ve payların itibari değerlerini belirler. Bunların ne şekilde ve hangi şartlarda ödeneceğini,
 • Pay senetlerinin durumunu, imtiyazları ve devir sınırlamalarını,
 • Para dışında sermaye olarak konulacak hak ve malları, bunların değerlerini, karşılık gelen miktarları gibi detayları,
 • Kuruculara, yönetim kurulu üyelerine ve diğer kişilere şirket karının nasıl dağıtılacağını,
 • Yönetim kurulunun kaç üyeden oluşacağını ve bunların hangilerinin ne şekilde imza yetkilisi olacağını,
 • Genel kurul toplantı çağrısının ve oy haklarının nasıl olacağını,
 • Şayet bir süre sınırı getirildiyse şirketin ne kadar süre ile sınırlandırıldığı bilgisini,
 • Şirketin ilanlarının nasıl yapılacağını,
 • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türlerinin ve miktarlarının ne olacağı
 • Şirketin hesap döneminin ne zaman olacağını düzenler.

Şirket ana sözleşmesindeki detaylar ileride ortaklar arasında paylaşımın ve düzenin ne şekilde olacağının belirlenmesi açısından önemlidir. Uygulamada genelde taslak sözleşmelerle şirket kuruluşu yapıldığından ilerleyen aşamalarda yaşanacak sorunların çözümü tarafların arzusu doğrultusunda olmamaktadır. Bu gibi sorunlar ortaklığım devamlılığını önemli ölçüde riske atacağından kuruluş aşamasında Türk Ticaret Kanunu ve uygulamalarına en iyi şekilde hakim olan şirket kuruluşu avukatından şirket kuruluşu danışmanlığı almanız önem arz etmektedir.

Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Yükümlülükleri

Esas sermaye şirket kuruluşunda ortaklık sözleşmesinde yer alan bedeldir. Şirketin malvarlığı değerleri ise ilerleyen zaman içerisinde artabilir yahut azalabilir. Anonim şirketler alacaklılarına karşı şirket malvarlığı ile sorumlu olacaktır. Ortakların şahsi malvarlıklarına şirketin borcu nedeniyle gidilemeyecektir.

Ortaklar sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye borcunun şirkete ödenmesi ile sorumludurlar. Bu sermaye borcunun şirkete ödenmesi ile ortağın sorumluluğu sona erer. Örneğin bir anonim şirketten 100 TL alacaklısınız ve ortaklardan birinin sermaye borcunun 10 TL’sini ödemediğini tespit ettiniz. Bu durumda 89/1 haciz ihbarnamesi denilen borçluların 3. Kişilerdeki hak ve alacaklarını haczetmenize imkan tanıyan İcra İflas Kanunu hükmü gereği ortağa haciz ihbarnamesi gönderebilir ve bu borcun, alacaklı olmanız nedeniyle size ödenmesini isteyebilirsiniz.

Ortakların Kamu Borçlarındaki Sorumluluğu

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 365. Maddesine göre anonim şirketin yönetim ve temsili yönetim kurulunca gerçekleştirilir. Yönetim kurulunun yetkilerini kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yahut kurul dışından üçüncü bir kişiye devretmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Anonim şirketlerin kanuni temsilcileri kamu borçlarından kendi malvarlıkları ile de sorumlu olacaktır.

Buna göre anonim şirketin malvarlıklarından tahsil edilemeyen kamu borçları kanuni temsilcilerden tahsil edilebilir. Yüksek Mahkeme kararlarındaki yaygın görüş kanuni temsilcinin kim olduğunun tespitinde TTK’da şirketi yönetme ve borçlandırma yetkisi olma konularına dikkat edilmesinin kriter alınması gerektiğidir. Bahse konu kamu borcu bir vergi borcu niteliğinde ise de Vergi Usul Kanunu’nun 10. Maddesi uygulama alanı bulacaktır.

Anonim Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Anonim şirketin tasfiyesi ile şirket mal varlıkları paraya çevrilecek, şirket alacaklarının tahsili gerçekleştirilecek ve şirket borçları ödenecektir. Ardından artan bir bedel olması halinde bunlar pay sahiplerine paylaştırılacaktır ve ticaret unvanı da ticaret sicilinden silinecektir.  

Limited Şirket

Limited şirket bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir ve ancak taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdürler. Limited şirket kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç için kurulabilecektir. Ortak sayısı 50’nin üzerinde olamayacaktır. Şirket kuruluş aşamaları anonim şirketle büyük benzerlik taşımaktadır.

Esas sermaye bedeli 10.000 TL’nin altında olamayacaktır ve en az bir ortağın müdür olması gerekmektedir. Anonim şirketten farklı olarak limited şirketlerin halka açılma imkanı yoktur. Yine şirket ortakları anonim şirkette şirketin feshini isteme yetkisine sahip değilken limited şirkette ortakların şirketin feshini istemesi mümkündür. Anonim şirketlerde bu yetki genel kurula aittir. Limited şirketin kamu alacaklarından ortaklar, sermaye payları oranında şahsi malvarlıkları ile sorumlu olacaklardır.  

Hangi Şirket Türü Daha Avantajlıdır?

Ticaret şirketlerinden olan anonim şirketler ve limited şirketler günümüz uygulamasında en çok karşılaşılan şirket türleridir. Hangi şirket türünün daha avantajlı olduğu konusu birçok kişinin şirket kuruluş aşamasında çözümlemesi gereken bir sorudur. İşleyişin daha hızlı olması, pay devirlerine imkan sağlaması bakımından genellikle anonim şirketlerin avantajlarının daha fazla olduğunu söylemek mümkün.

Ancak hangi şirket türünün daha avantajlı olduğu sorusunun cevabı gerçekleştireceğiniz ticari faaliyet ve ortaklık yapınıza göre farklılık arz edebilecektir. Bu nedenle kuruluş işlemlerine başlamadan önce şirket kuruluşu işlemlerinde uzman bir şirket avukatına danışmanızda fayda bulunmaktadır.

Şirket Kuruluş Avukatı

Şirket türleri ve kuruluş aşamaları birbirinden farklıdır ve seçeceğiniz şirket türü vergilendirme, pay devri, sermaye bedelleri gibi birçok konuda farklı kural ve uygulamalara sahiptir. Yine şirket ana sözleşmesinde belirlenen kuralların ileride değiştirilmesi çok daha güç olabilir. Bu nedenle de şirket kuruluşu aşamasında bir şirket kuruluşu avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır.

Tekcan Hukuk Bürosu şirketler hukuku ve ticaret hukukunda uzman avukat kadrosuyla bu konularda müvekkillerine en iyi avukatlık hizmetini sunmak için çabalamaktadır. Şirket kuruluşu avukatı şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, kuruluş belgelerinin tedarik edilmesi, şirketin tescili ve diğer tüm kuruluş işlemlerini gerçekleştirecektir.

Şirket Hukuk Danışmanlığı

Şirketinizin kuruluşundan sonra ticari faaliyetlerinize başladığınızda şirketinizin yapacağı işlemler, ticari ilişkiler, alım-satım sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri işlemlerinin organize edilmesi, sözleşmelerin hazırlanması, kontrolü ve revize edilmesi konusunda şirketinize düzenli olarak yardımcı olacak ve hukuki danışmanlık verecek bir şirket avukatı ile çalışmanız gerekecektir. İlerleyen aşamalarda yaşanacak uyuşmazlıkların önüne geçmek için şirket avukatınızın yönlendirmeleri önem taşımaktadır.

Buna ek olarak hukuki danışmanlık ticari iş ve işlemlerinizde dava konusu uyuşmazlıkların ortaya çıkması, çek, senet gibi kıymetli evraklarınızın tahsil edilememesi durumunda alacak davalarınızın ve icra takiplerinizin başlatılması işlemlerini de kapsamaktadır. Alanında uzman bir şirket avukatı size en iyi hukuki danışmanlığı vererek işlerinizde hukuki destek sağlayacaktır.  

Şirket Avukatı Ne Yapar?

Şirket avukatı, şirketinizin tüm hukuki iş ve işlemlerinde size yardımcı olarak şirketinizi en iyi şekilde temsil etmek görevini üstlenir. Devam eden dava dosyalarınızın yürütülmesi, duruşmaların takip edilmesi, insan kaynakları birimine iş hukuku desteği sağlanmasının yanı sıra;

 • İnsan kaynakları birimlerine hukuki destek vermek,
 • İş sözleşmelerinin revize edilmesi,
 • İşçi özlük dosyalarının ileride uyuşmazlığa mahal vermeyecek şekilde revizesi,
 • Ücret bordrolarında iş mahkemesi davalarında lehe sonuç almaya uygun değişikliklerin yapılması/denetlenmesi
 • Maaş hacizlerine cevap verilmesi
 • Fesih evraklarının tanzimi
 • İşçilere yapılacak ihtarların iş hukuku mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi/revize edilmesi
 • İcra takiplerinin başlatılması ve haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Vergi hukuku ve idare hukuku alanlarında davaların açılması ve itirazların yapılması gibi her alanda şirketinize hukuki destek sağlayacaktır.

Şirketler Hukuku Avukatı İletişim

İstanbul, Bakırköy‘de çalışmalarına devam eden Tekcan Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve İstanbul şirket hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.