evlilik sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi

Eşlerin evlilik tarihi itibariyle edinmiş oldukları malların eşit olarak paylaşılacağı hususu kanunen belirlenen mal paylaşımı rejimidir. Aksi kararlaştırılmadığı sürece eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaksa da kanunla belirlenmiş diğer mal rejimi türlerinin evlilikten önce yahut evlilik sonrasında değiştirilmesi mümkündür. Hukuki nitelemesi sasen mal ayrılığı sözleşmesi olup halk dilinde

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Evlilik sözleşmesi yani mal ayrılığı sözleşmesinin evlilik öncesinde imzalanması esastır. Öyle ki nikah başvurusunda bulunulduğunda mal ayrılığı sözleşmesinin de evlendirme memurluğuna ibraz edilmesi gerekir. Sözleşme evlilikten önce yapılabileceği gibi resmi nikah esnasında nikah memuru tarafından da onaylanabilecektir. Tarafların evlilik birliği kurulduktan sonra da sözleşmeyi akdetmeleri mümkündür.

Evlilik Sözleşmesi Ne Şekilde Yapılmalıdır?

Evlilik sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Sözleşmenin noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi halde sözleşme geçerlilik kazanmayacaktır. Noter yalnızca eşlerin imzalarının kendilerine ait olduğunu onaylamaktadır. Bunun haricinde noterin düzenleme şeklinde hazırladığı evlilik sözleşmesi de imza altına alınabilecektir.

Evlilik Sözleşmesinin Geçerlilik Süresi

Evlilik sözleşmesi boşanma veya ölümle kendiliğinden sona ermektedir. Ancak eşler anlaşmaya vararak sözleşmeyi kaldırabilirler. Aynı zamanda sözleşmede eşlerin anlaşması ile birlikte değişiklikler yapılması da mümkündür. Evlilik sözleşmesi, yapıldığı tarih itibariyle geçerli olmaktadır ve geriye doğru etki etmez.

Evlilik Sözleşmesine Neler Yazılabilir?

Evlilik sözleşmesinin amacı eşler arasındaki mal rejimini düzenlemektir. Bu amaç dışında başkaca hususlar sözleşmede yer almayacaktır. Eşlerin evlilik birliği süresince birbirlerine karşı olan başkaca yükümlülüklerinin bu sözleşme ile teminat altına alınması söz konusu olamaz. Örneğin tarafların belli bir süre için çocuk yapmayacakları, ev işlerinin ne şekilde bölüşüleceği gibi hususların bu sözleşmede yer alması mümkün değildir. Kaldı ki bu gibi hükümleri barındıran bir sözleşmeyi noterler de onaylamayacaktır.

Doğmamış bir haktan feragat edilemez. Bu genel bir hukuk kuralıdır. Dolayısıyla bu sözleşmelerde boşanmanın neticelerinden olan nafaka ve tazminat gibi hususlar yer alamayacaktır.

Yine yasadaki emredici hükümlere, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırılık teşkil eden hususlar ile fiilen imkansız olan konular sözleşmede yer alsa bile geçerli değildir.

Evlilik Sözleşmesi Yapmak Zorunlu Mu?

Evlilik sözleşmesinin yapılması zorunlu değildir. Kanunen eşler arasında evlilik ile birlikte geçerli olan mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde edinilmiş mal statüsünde olan mallar bakımından eşlerin ortak olduğu kabul edilmektedir. Mal rejiminin tasfiyesi ise ölüm veya boşanma ile gerçekleşecek, eşler evlilik birliği devam ederken birbirlerinden mal rejiminden kaynaklı bir alacak talep edemeyeceklerdir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]