Tüketici Kimdir? Tüketici İşlemi Nedir?

Tüketici Kimdir? Tüketici İşlemi Nedir?

Tüketici mahkemesi, taraflardan en az birinin “tüketici” olduğu uyuşmazlıklara bakmakla görevlidir. Tüm tüketici işlemleri ile ilgili davalar tüketici mahkemesinde görülür. “Tüketici” ve “tüketici işlemi” kavramları 6502 sayılı Kanunda şu şekilde açıklanmaktadır:

İlginizi çekebilir: Ayıplı Mal Karşısında Tüketicinin Hakları ve Sıfır Aracın Ayıplı Olması

Tanımlar

• Tüketici: Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. 6502 sayılı kanun, hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişiyi korumaktadır. Örneğin, bir kimse evde traş olmak için traş bıçağı aldığında tüketici olarak kabul edilir.Aynı traş bıçağını marketinde satmak için satın aldığında, ticari amaçla işlem yaptığından tüketici değildir.

• Tüketici İşlemi: Bir işlemin tüketici işlemi olarak kabul edilebilmesi için hukuki ilişkinin taraflarından birinin tüketici, diğer tarafın ise satıcı, hizmet sağlayıcı veya onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gereklidir. Taraflar arasında gerçekleştirilen işlemin tüketici açısından mesleki ve ticari bir amaçla yapılmaması şarttır. Tüketici işlemi, mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

Tüketici haklarının korunma süreci, mal ve hizmet gibi ürünleri satın alan kişinin; ekonomik çıkarlarının korunmasını, zararlarının tazmin edilmesini ve tüketici nezdinde bilinçli tüketime dair farkındalık yaratacak önlemlerin alınmasını ifade eden bir bütün olarak yorumlanabilir. Tüketim kavramının yaşamsal ve toplumsal bağlamdaki önemi düşünüldüğünde; tüketicilerin, bir birey olarak piyasaya mal arz eden üreticilere ve satıcılara karşı hukuki açıdan korunması bir zorunluluk halini almıştır.

Bu bağlamda tüketici avukatı; tüketicinin maddi ve yasal çıkarlarını korumakla yükümlü tüzel kişilik olarak öne çıkmaktadır. Çalışma alanları oldukça geniş olan tüketici avukatları; genellikle tüketici hukuku kapsamında faaliyet gösterirler. Bu bağlamda tüketim hukuku avukatları olarak da adlandırılan bu tüzel kişiler; tüketim süreçlerinin tüketici hakları mevzuatına uyum sağlayacak şekilde denetlenmesi, müşteri ilişkileri sürecinde yaşanan müşteri mağduriyetinin giderilmesi gibi görevleri yerine getirirler.

Tüm bunlara ek olarak tüketici avukatı; alınan malın ayıplı olması, etiket ya da garanti belgesi taahhütlerinde usulsüzlükler yaşanması gibi durumlarda, tüketici lehine hakem heyetine başvuru yapabilir ve tüketici mahkemesinde dava açarak bu davayı takip edebilir.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER