Üst Düzey Yöneticilerde Fazla Mesai İddiasında Bulunabilir Mi?

Üst Düzey Yöneticilerde Fazla Mesai İddiasında Bulunabilir Mi?

Başkan, genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu başkanı gibi isimlerle adlandırılan ve şirketin yetkilisi sıfatını taşıyan kişilerin meydana getirdiği  yönetim kadrosuna üst yönetim denilmektedir. 4857 Sayılı İş Kanununda üst yönetimi oluşturan üst düzey yöneticileri diğer işçilerden ayıran bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak iş hayatında, kanunların uygulanmasında çalışma koşullarından ve iş yerinin gereklerinden kaynaklanan bir takım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlardan biri de üst düzey yöneticilerin kendi çalışma saatlerini belirlemeleri ve aldıkları yüksek ücretler nedeniyle fazla mesai alacaklarının oluşup oluşmadığıdır. Yüksek Mahkeme bu konuda farklı kararlar vermiştir. İşte, üst düzey yöneticilerde fazla mesai hakkında detaylar…

Üst Düzey Yöneticiler Ne Yapar?

üst düzey yöneticilerde fazla mesai
üst düzey yöneticilerde fazla mesai
  1. Yurtiçi ve yurtdışında finansal ve sektörel yönelimleri ve teknolojik gelişmeleri gözlemler buna ilişkin işveren açısından uygulanabilir yeni bilgilere sahip olurlar,
  2. Sahip oldukları bu bilgiler ışığında işverenin uzun vadeli planları için çıkarımlarda bulunurlar,
  3. Şirketin planlarını ve stratejilerini belirler, olası riskleri ve tehdit unsurlarını ölçümleyip analiz ederler.

SGK’ya Göre Üst Düzey Yöneticiler Ne İş Yaparlar?

Üst Düzey Yönetici; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak hareket eden kişilerdir.

Fazla Mesai Nedir?

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 63. maddesine göre ,şçinin çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak tespit edilmiştir. Bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma/fazla mesai olarak adlandırılmaktadır. Aksi kararlaştırılmamışsa 45 saatlik bu çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit bir şekilde bölünerek uygulanır.

Üst Düzey Yöneticilerde Fazla Mesai İddiasında Bulunabilir Mi?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2015/3698 Esas 2019/469 Karar sayılı ve 16.04.2019 tarihli kararı bu anlamda uygulamada konunun ne şekilde değerlendirildiğine açıklık getirmiştir. Üst düzey yöneticilerin Yargıtay uygulamaları gereği fazla mesai alacağının bulunmayacağına karar verilmiştir. Bu noktada önem arz eden husus ise kişinin üst düzey yönetici olup olmadığının tespitidir. Buna göre Yargıtay üst düzey yöneticinin tespitinde kişinin en azından işçi alıp çıkarmaya yetkisi olması gerektiği, üst düzey yönetici kavramının “işveren vekili” kavramı ile ilişkili olduğu fakat bu kavramı da kapsayan bir konumu ifade ettiğini söylemiştir. İşveren vekili kavramını 4857 sayılı İş Kanununun 2/f.4 maddesi işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimseler olarak tanımlamıştır. Yine Kanunun 18’inci maddesinde ise işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile iş yerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanmayacakları belirtilmiştir.

Buna Hukuk Genel Kurulu kararında aynen alıntılanmak üzere:

Bu açıklamalar ışığında üst düzey yönetici, ilke olarak iş yerinde işveren vekili sıfatını taşımanın ötesinde iş yerinin bütününü sevk ve idare eden, işçilerin çalışmalarını ve çalışma saatlerini düzenleyerek onlara emir ve talimat veren, duruma ve iş yeri düzenine göre işe alma ve işçi çıkarma yetkisini de taşıyabilen kimse olarak tanımlanabilir. Ancak aynı yerde kendisine görev ve talimat vererek denetleyen, çalışma saatlerini belirleyen başka bir yönetici veya şirket ortağının bulunması hâlinde kişinin üst düzey yönetici olmadığının kabulü yoluna gidilebilir. Çalışma gün ve saatlerinin bizzat belirlenebilmesi yetkisi de üst düzey yöneticilik sıfatının benimsenebilmesi için kabul edilen kriterlerden biridir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.11.2006 tarihli ve 2006/9-676 E., 2006/727 K. ve 24.12.2008 tarihli ve 2008/9-774 E., 2008/785 K.; 15.03.2017 tarihli ve 2014/22-2421 E., 2017/508 K.; 20.12.2017 tarihli ve 2017/22-2523 E., 2017/2004 K. sayılı kararlarında da açıkça benimsendiği üzere, iş yerinde üst düzey konumda çalışan işçinin, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanılması olanaklı değildir.

O hâlde, üst düzey yönetici olan, çalışma saatlerini kendisi belirleyen, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücret kendisine ödenen davacının fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı ortadadır.”

Ayrıca; üst düzey yöneticilerde fazla mesai konusuyla ilgili hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER