Vekalet Verenin Yaptığı İşleme Karşı Tapu İptal ve Tescil Davası

Vekalet Verenin Yaptığı İşleme Karşı Tapu İptal ve Tescil Davası

Kişiler yapılacak her işlemi bizzat gerçekleştirmek zorunda olmadığı gibi bazen buna fırsat bulmama durumları da söz konusu olabilir. Bu durumda bir başka kişiye iş ve işlem takibi yapılması amacıyla vekaletname düzenlenebilmektedir. Vekalet verilen vekillerce yapılan tapu işlemleri de “Tapu İptal ve Tescil davası” davalarına konu olmaktadır. Bir kimseye vekaletname verilmesi, o kişinin yaptığı her işlemin vekil tayin edenin rızasına uygun olacağı anlamına gelmez. Yani vekalette yer alan her yetkinin kullanılmasına peşinen izin verilmemiştir.

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nasıl Olur?

Bir kişinin vekil olarak seçtiği kişiye vekalet vermesiyle aralarında vekalet ilişkisi kurulur. Vekalet ilişkisinin kurulmasından itibaren vekilin vekalet veren kişiye karşı birtakım sorumlulukları doğar. Bu sorumlulukların başında da dürüstlük ile işini gereği gibi yerine getirmek ve kişinin hukuki haklarını korumak için çalışma vardır. Aynı zamanda vekalet verenin hukuki sorunlarıyla ilgilenmek adli mercilerde kendisini temsil etmek gibi yükümlülükleri de vardır. Dolayısıyla vekil, kişiye zarar verecek her türlü davranıştan kaçınmalıdır.

Vekil, vekalet ilişkisinden doğan vekalet görevinin aksine kişiden habersiz ve kötü niyetle tapuda taşınmazı üzerinde satış ve devir işlemlerini yapması durumunda görevini kötüye kullanmış olur. Aralarında kurulan vekalet ilişkisi çerçevesinde imzaladıkları bir sözleşme var ise vekalet sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde vekilin hangi işlemler konusunda yetkilendirildiği belirlenir.

Aynı zamanda vekalet sözleşmesinde vekilin kişiye ait taşınmaz üzerinde nasıl tasarruflarda bulunacağına dair geniş bir düzenlemede yapılabilir. Böyle bir durumda bile yine de vekilin dürüstlük kuralı ile işini özenle yapma ve sadakat borcu sebebiyle taşınmaza dair satış işlemlerini hak kaybına uğratmadan yapması gerekir.

Sözleşme gereği çizilen sınırlar dahilinde vekil görevine başlar ve tasarrufta bulunabildiği işlemleri vekalet veren kişi adına yapar. Ancak vekilin görevini yaparken kötü niyetle yaptığı işlemler kişinin zarar uğramasına neden olabilir.

Bu durumda mağduriyete uğrayan kişinin vekilin görevini kötüye kullanması sebebiyle bu davayı davayı açma hakkı vardır.

Vekilin Görevini Kötüye Kullanması Sebebiyle Açılacak Tapu İptal Ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu iptal ve tescil davası
Tapu iptal ve tescil davası

Kişi vekalet verdiği vekilinin görevini kötüye kullanarak kendisinden habersiz taşınmazını satış ve devir işlemlerine konu ettiğini öğrenmesiyle işbu davayı açar.

Vekil hukuka aykırı bir şekilde üçüncü bir kişiye taşınmazı satmış olabileceği gibi taşınmazı kendi üstüne de devralmış olabilir. Böyle bir durumda kişi taşınmazını kim aldıysa gerek üçüncü kişiye karşı gerekse vekilin kendisine karşı tapu iptal ve tescil davası açabilir.

Bu davanın açılabilmesi için öncelikle vekilin ve sattığı üçüncü kişinin kötü niyetli olması gerekmektedir. Taşınmazı satın alan üçüncü kişinin iyi niyetli olması durumunda iyi niyetli kişilerin hakkının korunması doğrultusunda satış işlemi tapu iptali ile geçersiz hale getirilemez.

Aynı zamanda vekalet ilişkisi kurulurken vekile mutlaka satış ve devir işlemleri için yetki verilmiş olması gerekir. Vekille sözleşme yaparak genel yetki verildiği gibi özel yetkiler de verilebilir. Özel yetki kapsamında hukuki menfaatlerini gözetme yükümlülüğünün yanında vekile ayrıca taşınmazı üzerinde satış ve devir yetkisi vermesidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu satış ve devir işlemlerine dair geniş yetki verilmiş olması vekile, istediği kişiye ve istediği fiyata kötü niyetle taşınmazı satma imkanını vermez.

Vekilin Görevini Kötüye Kullanması Sebebiyle Açılan Tapu İptal Ve Tescil Davasında Zamanaşımı Süresi Var Mıdır?

Peki, tapu iptal ve tescil davasında zamanaşımı süresi var mıdır? Vekalet veren ve taşınmazı hukuka aykırı şekilde satılan kişinin kötü niyetle vekile ve satın alan üçüncü kişiye karşı bu davayı açabileceğini belirttik. Peki bu dava için düzenlenen bir zamanaşımı süresi var mıdır?

Bu dava için özellikle düzenlenen herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu dava her zaman ileri sürülebilir.

Ayrıca; tapu iptal ve tescil davası Yargıtay kararları, tapu iptal ve tescil davası harç, tapu iptal ve tescil davası vekalet ücreti, tapu iptal ve tescil davası görevli mahkeme, tapu iptal ve tescil davası cevap dilekçesi ve bunlar gibi konularda hukuk büromuzun gayrimenkul avukatı ile görüşerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER