Marka Lisans Sözleşmeleri

Marka Lisans Sözleşmeleri

Lisans Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre marka hakkı tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için lisans sözleşmelerine konu edilebilecektir. Lisans inhisari lisans ve inhisari olmayan lisans olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir. İşte, lisans sözleşmesi nedir, lisans sözleşmesi tescili ve marka lisans sözleşmeleri hakkında detaylı bilgiler.

Lisans Sözleşmelerinin Tarafları

Lisans veren ve lisans alan lisans sözleşmesinin taraflarıdır. Lisans verenin sözleşme gereği ana yükümlülüğü marka hakkının lisans alan tarafından kullanılması için gerekli imkanları sağlamaktır. Yine lisans veren, üretilecek mal veya sunulacak hizmetin kalitesini temin etmek maksadıyla gerekli önemleri alacaktır. Lisans alanın yükümlülüğü ise lisans sözleşmesi ile belirlenen şartlara uymaktır. Lisans alanın sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerine uymaması halinde marka sahibi tescilden doğan haklarını lisans alana karşı ileri sürebilecektir.

Marka Lisans Alanın Yükümlülükleri

Lisans alan lisans sözleşmesinin koşullarına uygun davranmakla yükümlüdür. Bunlardan ilk sözleşme ile belirlenmiş olan lisans bedelinin ödenmesidir. Ayrıca sözleşmede belirlenen koşulların dışına çıkması veya lisans ile verilen haklarını lisans verenin onayı olmaksızın genişletmesi yahut başkaca kişilere devretmesi yasaktır. Böyle bir durumda lisans alanın bu eylemleri marka hakkına tecavüz anlamına gelecektir. Bu durum Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 29/ç maddesinde düzenlenmiştir. Marka sahibi tarafından lisans yolu ile verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek marka hakkına tecavüz sayılan fiiller arasında sayılmıştır.

Lisans Sözleşmesinin Şekil Şartı

Lisans sözleşmeleri bakımından yazılılık bir ispat değil şekil şartıdır. Marka lisans sözleşmesi yapmak isteyen tarafların bunu yazılı hale getirmesi gerekmektedir. Sözleşmenin yazılılık dışında resmi şekilde yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yani sözleşmenin noterde tanzimi gerekmez. Yine de sözleşmenin noter huzurunda yapılmış olması ispat edilebilirlik açısından kolaylık sağlayacaktır.

Lisans Sözleşmelerinin Tescili

Marka Lisans Sözleşmeleri
Marka Lisans Sözleşmeleri

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148/4-5. maddelerinde hukuki işlemlerin yazılı şekle tabi olduğu ve tescile ilişkin hususlar belirtilmiştir. Devir sözleşmeleri bakımından sözleşmenin geçerliliği noter tarafından onaylanmış olmasına bağlı ise de lisans sözleşmeleri açısından yalnızca yazılı şekil şartına uyulması yeterli olacaktır.

Lisans sözleşmeleri taraflardan birinin talep etmesi, ücretlerin ödenmesi ve yönetmelikte yer alan şartların yerine getirilmesi durumunda sicile kaydolacak ve bültende yayımlanacaktır. Sicile kayıt işleminin gerçekleştirilmemesi halinde lisans sözleşmesinden kaynaklı hakların iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır. Buradan da anlaşılacağı üzere sicile kayıt yapılmaması sözleşmenin geçerliliğine engel değildir.

İnhisari Lisans Ve İnhisari Olmayan Lisans

Lisans inhisari (münhasır) lisans ve inhisari olmayan (basit) lisans şeklinde verilebilecektir. Sözleşmede lisansın inhisari olduğu yazılmamışsa bu durumda lisansın inhisari olmadığı kabul edilecektir.

İnhisari lisans, lisans alana markanın münhasıran kullanılması hakkı tanımaktadır. Yani lisans alan tek hak sahibi olmaktadır. Lisans veren bir başkasına lisans veremeyecek ve sözleşmede aksi yer almıyorsa lisans veren de markayı kullanamayacaktır. İnhisari olmayan lisansta ise lisans veren markayı kendisi de kullanabilecek, üçüncü kişilere de lisans hakkı tanıyabilecektir.

Marka Lisans Sözleşmesi Alt Lisans Hakkı

Alt lisans sözleşmesinin verilebilmesi ancak lisans sözleşmesinde kararlaştırılmışsa mümkündür. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 24/3. Maddesine göre sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemeyecek veya alt lisans veremeyecektir.

Lisans Alanın Üçüncü Kişilere Dava Açma Hakkı

İnhisari lisans sahibi marka hakkına tecavüz anlamına gelecek bir kısım eylemler karşısında lisans sahibinin markaya tecavüz halinde tanınana yasal haklara başvuru imkanı olacaktır. Yani sınai mülkiyet kanunu ile tanınan dava açma hakkını inhisari lisans sahibi kullanabilecektir. Ancak bu hakkı kullanmaması marka sahibine lisans alandan herhangi bir talepte bulunma hakkı tanımaz.

İnhisari olmayan lisans sahibi açısından dava açmak hakkı ancak sözleşme ile sınırlandırılmamışsa, hak sahibinden izin alması halinde söz konusu olabilir. Lisans sahibi, marka hakkı sahibine bir bildirim yapmalıdır. Bu talebin kabul edilmemesi yahut bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde davanın hak sahibi tarafından açılmaması halinde lisans alan bu davayı açma hakkına sahip olacaktır. Açılacak olan davada bildirimde eklenmelidir.

Yukarıda belirtilenler, “patent lisans sözleşmesi nedir, inhisari lisans sözleşmesi nedir (inhisari lisans ne demek), lisans alan şirketin lisans verene ödediği bedel ne kadardır” ve benzeri lisans sözleşmeleri konularıyla ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için, hukuk büromuzun marka avukatı ile iletişime geçerek danışmalık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER