Marka Tescilinin Önemi ve Tescilin Sağladığı Korumalar

Marka Tescilinin Önemi ve Tescilin Sağladığı Korumalar

Marka, bir firmanın tüm varlığının anlamıdır. Böylesine önemli olan bir işaretin korunması, tescilinin sağlanması ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olunması pek tabii gerekmektedir. Tam bu noktada, ” Marka Tescili ” markanın bir firma/kişi’ye ait olduğu göstermek üzere yapılan belgelendirme altyapısıdır.

Markanın gerçek sahibinin kim olduğunu ve o markayı kullanabilecek gerçek sahibini kanıtlamaktadır. Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan belgelendirme işlemleri, markayı kullanan ve ilk olarak kullanmayı düşünen kişiyi korumak amaçlı yürütülmektedir.

Marka Nedir?

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) düzenlenen “Marka” bir işletme tarafından üretimi gerçekleşen veya sağlanması söz konusu olan mal veya hizmetlerin diğer işletmeler, işletmeciler ve onların ürettiklerinden ayırt edilebilmelerini sağlayan işaret olarak tanımlanabilir.

Kişi adları da dahil olarak sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olarak nitelendirilebilir ve gerekli koşulların varlığı halinde tescil ettirilebilir.

Markanın Tescil Ettirilmesindeki Amaç Nedir?

Markanın tescil ettirilmesindeki en temel amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir. Zira; bu durumda, elinde varlığından hiç haberdar dahi olmadığınız fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer tescilli bir markası bulunan bir kişi ya da işletme, size karşı yaptırımlar uygulatabilir ve sizi dava yoluyla engelleyebilir.

Marka Tescili Başvurusu Nasıl Yapılır?

Marka tescili başvurusu, Türk Patent Enstitüsü’ne fiziki evrak aracılığı ile ya da E-Devlet üzerinden online başvuru ile yapılmaktadır. Marka tescil başvurusunda bulunmak için, marka sahibinin tacir olması ve ticari işletmesinin bulunması gereklidir. Gerçek kişiler ve şahıs firmaları da marka tescil başvurusunda bulunabilirler.

Firma ya da kişi her marka için ayrı başvuruda bulunmalıdır. Tek başvuru ile birden fazla marka tescil başvurusu yapılmamaktadır. Marka tescil başvurusunda bulunan kişinin kimlik bilgilerinin de yer aldığı başvuru formunu eksiksiz doldurmalı ve marka örneğini, marka tescile konu olan mal veya hizmetlerin tam listesini, marka tescil başvuru ücretinin ödendiğine dair gerekli makbuzu Türk Patent Enstitüsü’ne sunmalıdır.

Marka tescil başvurusu birden fazla ortaklı olan marka için yapılacaksa yasalara uygun olarak düzenlenen teknik şartnameyi, diğer ortakların hak talebi varsa bu hak talebinden doğan ücretin ödendiğini gösteren belge ya da makbuzu, tescile konu olan marka ya da hizmetin örneğinde Türkçe karakterlerin dışında harf kullanımı varsa bu harflerin Türkçe ’ye uygun olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Marka tescil belgesi, Türk Patent Enstitüsü’nün incelemelerin, idari sürecin sonunda başvuru sahibine verilmektedir. Bu süreç; tescil başvurusu, başvurunun Türk Patent Ensitüsü (TPE) tarafından sınıflandırılması, incelemeye konu olması, başvurunun resmî gazetede yayınlanması, varsa başvuruya itirazların yapılması, itirazların incelenmesi, marka tescil belgelerinin verilmesi ya da reddedilmesi aşamalarını içermekle beraber yaklaşık 7 ila 9 ay içinde sonuçlanmaktadır.

Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksikleri giderilmiş ve itiraz süresi içerisinde hakkında itirazda bulunulmamış ya da yapılan itirazın reddedildiği başvurular tescil edilerek sicil kaydı oluşturulur. Böylece marka tescil başvurusunda bulunan kişiye de marka tescil belgesi verilir.

Marka Tescili Hangi Konularda Koruma Sağlamaktadır?

Marka tescilinin sağladığı koruma, marka tescil başvurusu tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre her 10 yılın sonunda, 10’ar yıllık süreler ile tekrar uzatılabilir. 10 yıllık koruma süresinin bitiminde 6 ay içinde yenilenmeyen marka tescilleri hükümsüz sayılmaktadır. Marka tescil yenilenme işlemlerinin yapılaması, ücretinin ödenmesi, 10 yıllık koruma süresinin sonunda 6 ay içinde yapılmalıdır.

Eğer koruma süresinin bitiminden 6 ay sonra tekrar başvuru yapılmaz ise yenilenme süresinin aşımından 6 ay içinde de ek ödeme ile yenileme yapılabilir. Marka tescil belgesine sahip olabilmek için markanın kullanımda olması şart değildir. Ancak burada bir ayrıntı bulunmaktadır. Marka tescil belgesi aldıktan sonra 5 yıl içinde kullanılmayan markaların tescil belgeleri iptal edilir.

Marka sahibi, markayı direk kendi kullanabileceği gibi 3. kişilere vereceği lisans ile de (FRANCHISE SÖZLEŞMELERİ) markanın kullanım izinlerini bir üçüncü kişiye verebilmektedir. Marka sahibinin, aşağıda sıralanan fiillerin kendi icazeti olmaksızın meydana gelmesine karşı bir takım hakları doğacaktır.

  1. Tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin, tescil kapsamına giren mal veya hizmetlerde kullanılması.
  2. Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk tarafından tescilli marka ile ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali bulunan herhangi bir işaretin kullanılması.
  3. Aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde olmasına bakılmaksızın, tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle markanın itibarından haksız bir yarar elde edecek veya itibarına zarar verecek veya ayırt edici karakterini zedeleyecek nitelikteki herhangi bir işaretin haklı bir sebep olmaksızın kullanılması.

Yukarıda sayılan haller dışında, işaretin marka sahibinin icazeti olmadan ticaret alanında kullanılması halinde de marka sahibinin aşağıdaki fillerin önlenmesini talep etme hakkı doğacaktır:

  1. İşaretin, mal veya ambalajı üzerine konulması.
  2. İşareti taşıyan malların piyasaya sürülmesi, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi, bu amaçlarla stoklanması veya işaret altında hizmetlerin sunulması ya da sunulabileceğinin teklif edilmesi.
  3. İşareti taşıyan malın ithal ya da ihraç edilmesi.
  4. İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
  5. İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bağlantısı olmaması şartıyla işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılması.
  6. İşaretin ticaret unvanı ya da işletme adı olarak kullanılması.
  7. İşaretin hukuka uygun olmayan şekilde karşılaştırmalı reklamlarda kullanılması.

Tüm bu bilgiler ışığında, Marka bir işletmenin tüm varlığını temsil eden bir işarettir. Bu kadar önemli bir işaret, özenle korunmalı, yasal olarak tescil edilmeli ve bunu kanıtlayacak belgeye sahip olmalıdır. Marka koruması, ürün ya da hizmetlerinde marka kullanan gerçek marka sahiplerini koruyan bir sistemdir. Bir markanın gerçek sahibi, söz konusu markayı ilk kez düşünen, bir ürün ya da hizmette kullanan ve kullanımına devam eden kişidir. Bir başka kişi tarafından düşünülmüş, uygulanmış bir markanın, bir diğer kişi adına tescili iyi niyet kurallarına aykırı bir davranıştır.

Tescilli markanın tescilsiz markaya oranla büyük avantajları vardır. Başvuru aşamasında, TPE tarafından incelenen, uygun görüldüğü taktirde yayınlanan ve üçüncü kişilerin görüşlerine ve itirazlarına açılan bir marka, hem resmi kurumların hem toplumun denetiminden geçmiş olmasının verdiği güvenle daha sağlam temellere sahip olur. Artık hiçbir risk taşımamasının yanı sıra, elinde resmi kurum tarafından verilmiş bir kanıtı vardır.

Haksız kazanç girişimlerini kolayca engelleyebildiği gibi, yaptırımlar uygulanmasını sağlayabilir. Markanızı tescil ettirmenizdeki amaç; sadece başkalarının haksız kazanç sağlamasını önlemekten öte, haksız kazanç sağlıyor iddiası ile sizin önlenmenizin de önüne geçmektir.

Çünkü; bu durumda, elinde varlığından hiç haberdar dahi olmadığınız fakat sizin markanızla ayırt edilemeyecek kadar benzer tescilli bir markası bulunan bir kişi ya da işletme, size karşı yaptırımlar uygulatabilir ve sizi dava yoluyla engelleyebilir. Tüm yatırımlarınız ve çalışmalarınız bir anda büyük bir risk altında girebilir. Siz de bu yüzden markanızı korumak için tescil ettirmeli, herhangi benzer markaların sizi taklit etmesini önlemelisiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER