Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresi Bitmeden İşveren Tarafından Feshedilmesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresi Bitmeden İşveren Tarafından Feshedilmesi

Belirli süreli iş sözleşmelerinin tanımı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. Maddesinin I bendinde; “Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi” şeklinde ifade edilmiştir. İşte, işveren tarafından süre bitmeden belirli süreli iş sözleşmesinin feshi hakkında detaylar…

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Koşulları Nelerdir?

Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Feshi
Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Feshi
  1. İşin Süresinin Belirli Olması
  2. Belli Bir İşin Tamamlanması
  3. Belli Bir Olgunun Ortaya Çıkması
  4. Benzer Haller ve Kanundan Doğan Belirli Süreli İş İlişkileri

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Hangi Hallerde Sona Erer?

Kendiliğinden sona erme;

Taraflardan birinin ölümü ile sözleşme kendiliğinden sona ermektedir.

Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin dolması;

Belirli süreli iş sözleşmesinde kararlaştırılan sürenin dolması halinde sözleşme kendiliğinden, taraflarca yapılacak bir işleme ihtiyaç duyulmaksızın sona ermektedir.

İkale anlaşması ile sona erme;

Taraflar iş sözleşmesinin sona ermesi ve bunun sonuçları hususunda bir anlaşma sağlarlarsa yapacakları bir ikale sözleşmesi ile belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesini sağlayabilirler.

Fesih ile sona erme;

Belirli süreli iş sözleşmesi özelliği gereği zaten sözleşmenin ne zaman sona ereceğini her iki tarafın da sözleşmesel ilişkinin kurulduğu esnada bildiği bir durumdur. Bu nedenledir ki sözleşmenin bildirimli olarak feshi söz konusu olmayacaktır.

Yine taraflar iş kanununda belirtilen nedenlerin meydana gelmesi halinde haklı nedenle derhal fesih haklarını kullanabilecektir. Sözleşmenin belirli süreli olması bu noktada önem arz etmemektedir. Taraflar usulüne uygun olarak fesih iradelerini birbirine iletmek suretiyle belirli süreli iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirebilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Sona Erdiğinde İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?

Belirli süreli iş sözleşmeleri kanunda açıkça düzenlenmemiş bu nedenle de kıdem tazminatının ödenip ödenmeyeceğine ilişkin bir kanun hükmü oluşturulmamıştır. Ancak Yargıtay içtihatları sözleşmenin belirli süreli olmasının kıdem tazminatına hak kazanılmasına engel bir durum olmadığı yönündedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/22-1443 E., 2014/958 K. sayılı ve 26.11.2016 tarihli kararında:

“Hala yürürlükte olan kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş kanununun “bu kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinde…” şeklindeki 14. Maddesinden de anlaşılacağı üzere sözleşmenin belirli ya da belirsiz olmasının kıdem tazminatına hak kazanılması açısından önemli olmadığı anlaşılmaktadır. Burada önemli olan fesih iradesinin kim tarafından ortaya konulduğu ve kıdem tazminatına hak kazanma şartlarının oluşup oluşmadığıdır. 4857 sayılı iş kanunun 24. Maddesinde belirtildiği üzere, haklı nedenle iş sözleşmesini fesheden işçi, kıdem tazminatı koşulu oluştuğu takdirde, kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Belirli süreli iş sözleşmesi her ne kadar sürenin bitiminde kendiliğinden sona erecek olsa da sözleşme süresinin bitiminden önce taraflardan birinin yenileme talebi olmaması halinde yenilemeyen tarafın yenilememe iradesine bakılarak karar verilmelidir. İşverenin sözleşmeyi haklı bir nedene dayanarak yenilememesi ve 1 yıllık süre koşulunun da oluşması halinde, işçi kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmektedir. Bu sonuca ulaşmada, 158 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’nin kapsamına aldığı, iş hukukuna egemen olan” işçi lehine yorum ilkesi” katkısının olduğu alenen bellidir.” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Süresinin Bitiminden Önce İşveren Tarafından Feshedilirse, İşçi Bu Halde Kıdem Tazminatına ve Bakiye Süre Ücretine Hak Kazanır Mı?

Peki, belirli süreli iş sözleşmesi feshi bakiye ücret alacağı ve kıdem tazminatı nasıl olur? İşçinin, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık dışında bir nedenle işten çıkarılması halinde işverenin işçiye kıdem tazminatını ödemesi gerekmektedir. Bu konuda sözleşmenin belirli süreli olmasının etki etmeyeceğini yukarıda açıklamıştık. Şayet işverenin belirli süreli iş sözleşmesinin feshi için haklı bir nedeni yoksa işçi kıdem tazminatının yanı sıra sözleşmenin bitimine kadar işveren tarafından ödenmesi gereken ücrete de hak kazanacaktır.

belirli süreli iş sözleşmesinin feshinde işsizlik maaşı, belirli süreli iş sözleşmesinin feshi cezai şart, belirli süreli iş sözleşmesinin feshinde ihbar tazminatı konularında hukuk büromuzdan daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. İş hukuku avukatımızla görüşerek danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER