İşsizlik Sigortasının Faydaları ve Avantajları

İşsizlik Sigortasının Faydaları ve Avantajları

İşsizlik sigortası; 4447 Sayılı işsizlik sigortası kanununun 47. Maddesi c) bendi altında hüküm altına alınmıştır.
Tanımına göre; Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterlilik olsa dahi, kendi isteği ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara, uğradıkları gelir kayıplarının bir kısmını karşılayarak, kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleme amacı ile, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren ve Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. İşte, İşsizlik sigortasının faydaları hakkında detaylı bilgiler…

İşsizlik Sigortasının Faydaları Nelerdir?

İşsizlik sigortasının faydaları aşağıdaki gibidir;

 1. İşsiz kalınan süre içinde; sigortalı işsizlerin gelir kaybı bir ölçüde işsizlik ödeneği ile karşılandığından, sigortalı işsizler niteliklerine daha uygun işler arayabileceklerdir. Bu iş gücü verimliliğini olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca, işsizlerde ve aile fertlerinde gelir kaybı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar bir ölçüde önlenecektir.
 2. İşsizlik sigortası sağladığı gelir güvencesiyle, işsizlerin alım güçlerini belli ölçüde koruduğundan toplam talep üzerinde olumlu etki yapacaktır.
 3. İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için sigortalı çalışanlar ahlak ve iyi niyet kurallarına daha fazla sadakat göstermek zorunda kalacaklarından verimlilik artacak ve iş gücü devri azalacaktır.
 4. İşsizlik sigortası sisteminin mali kaynaklarından yararlanarak verilecek olan eğitimler ile işsizlerin nitelikleri artacaktır.
 5. Kayıt dışı istihdamın kayda alınmasında etkili olacaktır.
 6. İşgücü piyasasına yönelik (iş-çalışan-iş yeri) veri tabanı oluşturulmasına olanak sağlayıp, doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi sağlanacak ve böylelikle verimlilik ve çalışanların mutluluğu artacaktır.
 7. Kaynakların, üretken alanlarda, istihdam artışı sağlayan ve bölgeler arası dengesizliği giderici yatırımlara yönlendirilmesinde İşsizlik Sigortası Fonu da katkı sağlayacaktır.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşında bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İşsizlik Maaşı İçin Nereye Başvurulur?

"<yoastmark

Sigortalı bir işte çalışırken arzusu ve hatası olmadan işten çıkarılan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin bulunması ve işten atılmadan önce en az 120 gün iş sözleşmesine tabi çalışmış olması şartıyla iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra İŞKUR‘a bizzat ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu linklerinden başvuru yapması lazımdır.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

Sigortalı olarak çalışırken işsiz kalan işçinin işsizlik maaşı alabileceği ihtimalinde, sigortalı işsizin alabileceği işsizlik maaşı ise son 3 yıl içerisinde ödenen işsizlik prim süresine göre farklılık arz eder.
Buna göre;

 • Son 3 yıl içerisinde yatırılan işsizlik prim günü 600’den az ise 180 gün yani 6 ay,
 • Son 3 yıl içerisinde yatırılan işsizlik prim günü 900’den az ise 240 gün yani 8 ay,
 • Son 3 yıl içerisinde yatırılan işsizlik prim günü 1080’den az ise 300 gün yani 10 aydır.

Hangi Durumlarda İşsizlik Ödeneğinden Yararlanılır?

120 günü kesintisiz olmak üzere, son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile prim ödemiş olup da, kendi istek ve kusurları dışında işsiz kalanlardan;
1. Hizmet akitleri, ihbar önellerine uygun olarak işveren tarafından feshedilenler,
2. Hizmet akitleri, sağlık sebepleri, işverenin kanunda belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları ve işçinin çalıştığı iş yerinde bir haftadan daha fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler nedeniyle bizzat kendileri tarafından feshedilen sigortalı işçiler,
3. Sağlık sebepleri veya iş yerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması halinde işveren tarafından hizmet akdi feshedilenler,
4. Belirli süreli hizmet akdi ile çalışmakta olup da, sürenin bitiminde işsiz kalanlar,
5. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olanlar,
6. Özelleştirme nedeniyle hizmet akdi sona erenler, işsizlik ödeneğine hak kazanırlar.

İstifa Eden İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

İşsizlik maaşı ancak sigortalı olup işsiz kalan işçinin kendi arzusu ve kusuru dışında işini kaybetmiş olan kişilere ödenir. Fakat sigortalı olarak çalışmakta olduğu işyerinden ‘Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri’ olarak nitelendirilen ve işçinin haklı fesih nedeni sunan hallerden dolayı işten ayrılan işçi işsizlik maaşı alabilir. İşçiye haklı fesih sunan haller şu şekildedir;

 • İş sözleşmesinin yapıldığı sırada işverenin sözleşmede esaslı hususlardan birinde işçiyi yanıltırsa,
 • İşverenin, işçinin kendisi veya ailesinden biri hakkında şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya cinsel tacizde bulunması,
 • İşveren, işçiye veya aile üyelerinden birine karşı sataşma, gözdağı veya kanuna karşı bir harekette bulunursa,
 • İşçinin başka bir işçi tarafından cinsel tacizde bulunması bunu işverene söylediği halde önlem alınmazsa,
 • İşçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşmeye uygun olarak hesaplanmaz ise,
 • Ücretin parça başı veya iş tutarı üzerinden olması kararlaştırıldığı hallerde işveren işçiye yapabileceğinden az tutarda iş verir, aradaki farkı zaman esasına göre işçiye ödemezse.

Bu nedenlerle işten ayrılan işçinin iddia ettiği hususları kanıtlaması gerekmektedir. Buna göre işçi işten ayrıldıktan sonra arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlarsa yahut açtığı dava lehine sonuçlanıp kesinleşirse bunu gösterir belgelerle İŞKUR‘a başvuru yapması halinde işsizlik maaşını alabilecektir.

İşsizlik Maaşı Haczedilebilir Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen işsizlik maaşlarının nafaka borçları dışında haczi veya bir başkasına devir ve temliki mümkün değildir.

İşsizlik Sigortasının Sunduğu Diğer Hizmetler Nelerdir?

İşsizlik ödeneği alan kişiler için,

• Genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir.
• Yeni bir iş bulma, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmektedir.

İşsizlik Maaşı Geriye Dönük Olarak Alınabilir Mi?

İşsizlik maaşı alabilmek için işsiz kalınan günden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuru yapılması gerekir. Ancak bu süre hak düşürücü süre değildir. Hak edilen toplam sürenin geri kalan günleri için işsiz kalan sigortalının hala işsizlik maaşı alma hakkı vardır ancak geriye dönük işsizlik maaşı talebinde bulunamaz. Bu nedenle işsizlik maaşına hak kazanılmasa bile işten ayrılır ayrılmaz İŞKUR’a işsizlik maaşı başvurusu yapılmasını ve böylece adınıza bir dosya açılmasını sağlamanızı tavsiye ediyoruz.

Ayrıca; işsizlik sigortasının yararları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için hukuk büromuzun iş hukuku avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER