Bakırköy Avukat Büroları ve Avukatların Uzmanlık Alanları

bakırköy avukat

Bu içeriğimizde, Bakırköy avukat büroları ve avukatların uzmanlık alanları hakkında yazımızı okuyacaksınız.

Avukatlık Kanununda da belirtildiği üzere avukat, yargının kurucu unsurlarındandır ve bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere avukatın öncelikli görevi savunmadır. Avukatlık aynı zamanda bir kamu hizmeti olarak sayılmıştır. Hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, çözümlenmesi ve yürütülmesi işlemlerinde her türlü hukuki konu ve işlemde uyuşmazlıkları adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlemek için çaba göstermek avukatlığın amaçlarındandır. Faaliyet alanı ister özel hukuk, ister ceza hukuku isterse de idare hukuku olsun avukat öncelikli olarak savunma görevini yerine getirir. Nasıl ki bir ceza avukatı mağdur haklarını olduğu kadar sanık haklarını da savunma görevini üstlenmekle mükellefse, bir iş hukuku avukatı da hem işçinin hem de işverenin haklarını savunmakla mükellef olacaktır. İşte, Bakırköy avukat büroları ve avukatların uzmanlık alanları

Avukatların Uzmanlık Alanları Var mıdır?

Bakırköy avukat büroları
Bakırköy avukat büroları

İşte, Bakırköy avukat büroları ve avukatların uzmanlık alanları var mıdır sorusunun cevabı. Hukuk fakültesinden mezun olarak bir baroya kaydolup 1 yıllık zorunlu avukatlık stajını yapan kimseler ruhsatnamelerini teslim alarak avukatlık görevini yapmaya hak kazanırlar. Henüz uygulanmaya başlamamış olsa da ileride staj sonrası avukatlık sınavı uygulaması da söz konusu olacaktır. Her hukuk alanının kendine has bir takım uygulamaları ve usul kuralları bulunmaktadır. Usul kurallarının yanı sıra uygulamada kanunların ne şekilde tatbik edildi, yüksek mahkeme kararlarının hangi yönde olduğu da önem arz etmektedir. Bu da ancak avukatın uygulamaya vakıf olması ve çalışma alanında uzmanlık kazanması ile mümkün olabilecektir.

Hukuk düzenimizde bir avukatın yalnızca belli hukuk dallarında çalışmasını veya uzmanlaşmasını zorunlu kılacak bir sistem bulunmamaktadır. Dolayısıyla baroya kayıtlı bir avukat tüm dava türlerine yasal olarak bakma hakkına sahiptir. Uygulamada ise avukatların yöneldikleri alanlar doğrultusunda kendilerini ceza avukatı, boşanma avukatı, şirket avukatı, işçi avukatı, tazminat avukatı şeklinde tanımladığı görülmektedir. Bir avukata boşanma avukatı demek esasen doğru değildir. Bunun doğru ifadesi boşanma davalarında uzmanlaşmış avukattır. Ancak günlük dilde boşanma davalarında uzmanlaşmış avukat yerine kısaca boşanma avukatı denilmesi yaygınlaşmıştır.

İş Hukuku Davalarında Avukatın İşlevi

Ayrıca İş hukuku işçi işveren ilişkilerinin düzenlendiği, işçinin yükümlülüklerini, işverenlerin uymakla mükellef oldukları kuralları belirleyen, iş yaşamının hukuki temelde hak ve alacaklarını belirten kurallar bütünüdür. İş hukukunda işçilik alacakları davası, işe iade davası, iş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davası, hizmet tespiti davası gibi davalar görülmektedir.

Hem işçi hem de işveren bakımından bu gibi uyuşmazlıkların bir iş hukuku avukatı ile çözümlenmesi en doğrusu olacaktır. Kıdem tazminatı davası, ihbar tazminatı davası, yıllık izin davası, fazla mesai davası bu alanda uzmanlaşmış bir avukatla takip edildiği takdirde alacakların en kısa sürede ve gerçek değeri ile tahsili mümkün olabilir. Aksi halde usul kurallarına aykırı hareket edilmesi veya esasa ilişkin sürecin doğru yürütülmemesi durumunda hak kayıpları yaşanabilmektedir. Avukat, öncelikle dava konusu uyuşmazlığın neden kaynaklandığını tespit etmeli, yasal düzenlemeye göre hak ve alacak söz konusu ise bu doğrultuda iş ve işlemleri gerçekleştirmelidir.

İş hukuk davalarında iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları hariç olmak üzere işçilik alacakları ve işe iade davalarında dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre dava açmak isteyen taraf öncelikle arabuluculuk başvuru yapmalı ve talep olunan alacak kalemleri ne ise bunu arabuluculuk görüşmesinde istişare etmelidir. Anlaşma olmaması halinde de tutulacak tutanak ile birlikte dava açılmalıdır.

Şirket Danışmanlığında Avukatın Rolü

Ticari şirketler de şahıs şirketleri de yaptıkları iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti alma ihtiyacı duyar. Şirket kuruluşundan başlayarak, sözleşmelerin hazırlanması, işçilerle olan sözleşmelerin ve çalışma düzeninin belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi, dava takibi, icra takibi işlemlerinin yapılması gibi birçok alanda şirket avukatı aktif rol oynamaktadır. Şirket avukatının öncelikli görevi esasen uyuşmazlıkların doğmasını engellemek maksadıyla önleyici hukuk hizmeti sunmaktır.

Boşanma Avukatı

Aile hukuku boşanma, velayet, mal paylaşımı, boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat gibi birçok konuyu içerisinde barındırır. Medeni hukukun bir dalı olan aile hukuku kendine has bir yargılama yöntemine sahiptir ve boşanma avukatı gibi bir kavramın ortaya çıkmasının en temel sebebi de budur. Zira kendine özgü bu kuralların ve uygulamasının ne şekilde yapılacağı, tarafların hak ve alacaklarının en doğru nasıl ifade edilebileceği boşanma davası esnasında önem arz eder ve boşanma avukatı bu anlamda müvekkillerine en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterecektir. Nafaka miktarı, müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği, boşanmada kusurlu olan tarafında ödemekle yükümlü olacağı maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyalarının paylaşımı boşanma davasının konusunu oluşturur.

Boşanma davalarının anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası olarak görülmesi mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar yukarıda saydığımız sonuçlar bakımından anlaşma sağlamış olmalıdır ve anlaşma koşulları bir protokol ile imza altına alınmalıdır. Boşanma avukatı bu aşamada protokolde yazılması gereken hususları tüm detayları ile birlikte müvekkiline açıklamalı ve ileride hak kaybına uğrama ihtimalini ortadan kaldırmalıdır. Örneğin anlaşmalı boşanma protokolünde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayan kişi bu hakkından vazgeçmiştir ve ileride bu amaçla bir dava açamayacaktır. Boşanma avukatının bu konuda en doğru bilgilendirmeyi yapması ve ileride doğabilecek sonuçlar bakımından müvekkilini bilgilendirmesi gerekir.

Çekişmeli boşanma davalarında da çocuğun velayetinin hangi tarafta olacağı, anne ve babanın müşterek çocuğa ilişkin hakları konusunda mahkeme bir yargılama yapacak ve değerlendirmesi neticesinde hakim çocuğun velayetinin kimde kalacağına karar verecektir. Örneğin yaşı küçük bir çocuğun velayetinin anneye verilmesi makul kabul edilen genel görüştür. Ancak anne çocuğa bakabilecek ve çocuğun üstün yararına hizmet edebilecek yeterlilikte değilse boşanma avukatı bu konuda mahkemede baba lehine gerekli bilgilendirmeyi yapmalı ve alınacak pedagog raporları doğrultusunda hem çocuk hem de anne ve baba lehine en iyi sonucu elde etmek için çaba göstermelidir.

Boşanmada Mal Paylaşımında Avukatın Rolü

Mal paylaşımı boşanma davasının kesinleşmesi sonrasında görülmektedir. 2002 yılı itibariyle yürürlüğe girmiş olan Türk Medeni Kanunu ile eşlerin evlilik birliği devam ederken edinmiş olduğu malların evlilik birliğinin sona ermesi ile birlikte yarı yarıya paylaşılmasını ön görmektedir. Şayet eşler başka bir mal rejimini tercih etmemişlerse boşanma davası sonrasında mal paylaşımı davası açılması gerekecektir. Esasen mal paylaşımı davasının boşanma davası ile birlikte açılması da mümkündür. Özellikle mal kaçırma ihtimali nedeniyle ihtiyati tedbir kararı almak isteyen eşin mal paylaşımı davasını boşanma davası ile birlikte açması önem arz etmektedir. Belirtmek gerekir ki bu durumda da boşanma davası kesinleşmeden mal paylaşımı davası görülmeye başlanmayacaktır.

Boşanma avukatı mal paylaşımı davasında öncelikle hangi malların edinilmiş mal statüsünde olduğunu tespit etmelidir. Boşanma avukatının bu tespiti yapabilmesi için bu malların kişi tarafından ne şekilde edinildiği ve ne zaman edinildiği hususlarını araştırması gerekir. Örneğin miras malları edinilmiş mal değildir ve paylaşıma konu edilmez. Buna karşılık miras yoluyla intikal eden taşınmaz bir ev ise örneğin evlilik birliği içerisinde bu evden elde edilen kira gelirleri edinilmiş mal sayılır ve paylaşıma dahildir. Boşanma avukatı bu gibi nüansları bilmeli ve buna uygun olarak müvekkilini yönlendirmelidir.

Boşanma davaları uzun soluklu süreçlerdir. Uzun yıllar süren davalar hem taraflar açısından yorucu olmakta hem de hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Mal paylaşımı davasının boşanma davasının kesinleşmesini beklemek zorunda olması da mal paylaşımı davalarının ayrıca uzamasına sebep olan ve davacı tarafın alacağını tahsil etmesini geciktiren bir durumdur. Boşanma avukatının bu süreci en iyi şekilde yönetmesi hem sürenin kısalmasını sağlayacak hem de hak kayıplarının önüne geçecektir.

Miras Avukatı

Miras hukuku miras bırakanın mallarının paylaşımının ne şekilde yapılacağı hususunu düzenlemektedir. Buna mirastan mal kaçırmaya yönelik işlemler de dahildir. Bu nedenle de miras hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde son derece dikkatli ve özenli hareket etmek gerekir. Miras avukatı ile çalışmak bu anlamda önemlidir ve hak kaybına uğramamak, yasal paylaşıma uygun bir şekilde kişilerin miras haklarını tahsil edebilmek için atılması gereken bir adımdır.

Mirasçılar her zaman miras bırakanın mal varlığı konusunda bilgi sahibi olamayabilirler. Bu gibi durumlarda tereke tespiti davası açılmalı ve miras bırakanın mallarına ilişkin gerekli araştırmalar yürütülmelidir. Miras avukatı mal varlıklarının tespiti ve bunların intikali, paylaşımı işlemlerinde etkin rol oynar.

Sözleşme Hazırlanmasında Avukatın İşlevi

Sözleşme taraflar arasındaki ilişkinin amacını ve tarafların yükümlülüklerini belirleyen, hakları ve borçları ifade eden metindir. Hukuki ilişkinin tanımlanması, yürütülmesi ve düzenlenmesi için sözleşmenin hazırlanması son derece önemlidir. Zira ileride yaşanacak bir uyuşmazlıkta öncelikli olarak uygulanacak olan sözleşmede yer alan hükümlerdir. Şüphesiz ki sözleşmenin de kanun hükümlerine uygun olarak bu çerçevede hazırlanmış olması lazım gelir. Bu maksatla taraflar sözleşmeler hukukunda uzman bir avukattan yardım alacak olurlarsa ileride yaşanması muhtemelen sorunları daha kolay ön görebilir, işin gereğine göre hukuk kuralları çerçevesinde bir sözleşme tanzim edebilirler.

Sözleşme avukatının işlevi yalnızca sözleşmesel ilişkinin kurulması esnasında değil ileride bu sözleşmesel ilişki nedeniyle meydana gelebilecek uyuşmazlıklar bakımından da önem arz eder. Taraflar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi, yükümlülüklerin belirlenmesi kadar sözleşmenin ne şekilde feshedileceği, cayma hakkının nasıl düzenlendiği de mühimdir. Bu amaçla avukat, sözleşmenin her aşamasında aktif rol oynamaktadır.

Bakırköy avukat büroları arasında yer alan Tekcan Hukuk Bürosu avukatları ile görüşmek ve hukuki danışmanlık hizmeti alabilmek için büromuzun avukatlarına ulaşabilirsiniz. Bakırköy avukat büroları arasında çok önemli bir yere sahip olan hukuk büromuza iletişim numaralarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.

YENİ MAKALELER
KATEGORİLER